توصیه روانشناسان - تکنیک کاهش اضطراب

توصیه روانشناسان - تکنیک کاهش اضطراب تاریخ: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ عکاس:

تکنیک نگاه واقع بینانه

شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

تکنیک نگاه واقع بینانه - گام اول

شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

تکنیک نگاه واقع بینانه - گام دوم

شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

تکنیک نگاه واقع بینانه - گام سوم

شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

تکنیک نگاه واقع بینانه - گام چهارم

شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

تکنیک نگاه واقع بینانه - برنامه شما به موقعیتتان بستگی دارد

شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

تکنیک نگاه واقع بینانه - پیشنهاد

شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.