هر روز یک موضوع روانشناسی

هر روز یک موضوع روانشناسی تاریخ: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
هر روز یک موضوع روانشناسی - کلیپ ۲

هر روز یک موضوع روانشناسی - کلیپ ۲

دفتر تحکیم بنیان خانواده شرکت پتروشیمی امیر کبیر باهمکاری روابط عمومی این شرکت اقدام به تهیه کلیپ های روانشناسی و کارگاههای مهارت زندگی درایام ویروس کرونا نموده است. از این رو این کلیپ های تهیه شده بصورت آموزش های مجازی و روزانه جهت استفاده همکاران و عموم دردسترس قرار می گیرد.
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
هر روز یک موضوع روانشناسی - کلیپ ۳

هر روز یک موضوع روانشناسی - کلیپ ۳

دفتر تحکیم بنیان خانواده شرکت پتروشیمی امیر کبیر باهمکاری روابط عمومی این شرکت اقدام به تهیه کلیپ های روانشناسی و کارگاههای مهارت زندگی درایام ویروس کرونا نموده است. از این رو این کلیپ های تهیه شده بصورت آموزش های مجازی و روزانه جهت استفاده همکاران و عموم دردسترس قرار می گیرد.
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
هر روز یک موضوع روانشناسی - کلیپ ۴

هر روز یک موضوع روانشناسی - کلیپ ۴

دفتر تحکیم بنیان خانواده شرکت پتروشیمی امیر کبیر باهمکاری روابط عمومی این شرکت اقدام به تهیه کلیپ های روانشناسی و کارگاههای مهارت زندگی درایام ویروس کرونا نموده است. از این رو این کلیپ های تهیه شده بصورت آموزش های مجازی و روزانه جهت استفاده همکاران و عموم دردسترس قرار می گیرد.
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
هر روز یک موضوع روانشناسی - کلیپ ۵

هر روز یک موضوع روانشناسی - کلیپ ۵

دفتر تحکیم بنیان خانواده شرکت پتروشیمی امیر کبیر باهمکاری روابط عمومی این شرکت اقدام به تهیه کلیپ های روانشناسی و کارگاههای مهارت زندگی درایام ویروس کرونا نموده است. از این رو این کلیپ های تهیه شده بصورت آموزش های مجازی و روزانه جهت استفاده همکاران و عموم دردسترس قرار می گیرد.
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
هر روز یک موضوع روانشناسی - کلیپ ۶

هر روز یک موضوع روانشناسی - کلیپ ۶

دفتر تحکیم بنیان خانواده شرکت پتروشیمی امیر کبیر باهمکاری روابط عمومی این شرکت اقدام به تهیه کلیپ های روانشناسی و کارگاههای مهارت زندگی درایام ویروس کرونا نموده است. از این رو این کلیپ های تهیه شده بصورت آموزش های مجازی و روزانه جهت استفاده همکاران و عموم دردسترس قرار می گیرد.
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
هر روز یک موضوع روانشناسی - کلیپ ۷

هر روز یک موضوع روانشناسی - کلیپ ۷

دفتر تحکیم بنیان خانواده شرکت پتروشیمی امیر کبیر باهمکاری روابط عمومی این شرکت اقدام به تهیه کلیپ های روانشناسی و کارگاههای مهارت زندگی درایام ویروس کرونا نموده است. از این رو این کلیپ های تهیه شده بصورت آموزش های مجازی و روزانه جهت استفاده همکاران و عموم دردسترس قرار می گیرد.
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.