تقدیر رئیس کل بانک مرکزی از پتروشیمی امیرکبیر به دلیل انجام تعهدات ارزی
۱۴ مهر ۱۳۹۹
تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -1
تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -1
تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -1
تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -2
تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -2
تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -2
تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -4
تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -4
تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -4
تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -3
تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -3
تقدیر رئیس کل بانک مرکزی - به دلیل انجام تعهدات ارزی -3
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.