آگهی مناقصه عمومی

مناقصه

شماره 08/م/98

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد پروژه بازرسی از مخازن کروی و استوانه ای واحدهای مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد پروژه بازرسی از مخازن کروی و استوانه ای واحدهای مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی مایل به شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ نشر آگهی نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه ، آگهی تاسیس و تغییرات ،آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده ، لیست نیروی انسانی کلیدی ( اعضاء هئیت مدیره و کارشناسان ) به همراه مدارک تحصیلی آنان ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ، گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت و مجوز فعالیت مرتبط و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در تهران یا ماهشهر به آدرس هاس ذیل اقدام نمایند.

1-تهران خیابان سعادت آباد خیابان نفیسی شرقی- پلاک 21- طبقه دوم

2-ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 4  - شرکت پتروشیمی امیرکبیر ساختمان اداری طبقه دوم

بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد.

آخرین مهلت تحویل رزومه ها روز چهارشنبه مورخ 1398/05/02 می باشد. بدیهی است به رزومه های ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرح کلی پروژه شامل مطالعه و بررسی فرآیندی 19 عدد مخزن بر اساس شرایط موجود و اطلاعات مندرج در نقشه ها همراه با تعیین مکانیزم های تخریب فعال در آنها به منظور مشخص نمودن نقاط بازرسی و انجام روش های بازرسی غیر مخرب عمومی و پیشرفته طبق استانداردهای رایج و معتبر
می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 87750-021 داخلی 233 تماس حاصل نمایند.