مزایده عمومی شماره 08/98 فروش محصول PE-WAX شرکت پتروشیمی امیرکبیر-آذرماه 1398

مزایده

98/08

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) در نظر دارد 500،000 کیلوگرم محصول Wax تولیدی در واحد پلی اتیلن سنگین را از طریق برگزاری مزایده عمومی با رعایت شرایط ذیل بفروش برساند.

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرایط مزایده:

پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) در نظر دارد 500،000 کیلوگرم محصول Wax تولیدی در واحد پلی اتیلن سنگین را از طریق برگزاری مزایده عمومی با رعایت شرایط ذیل بفروش برساند، لذا متقاضیان می بایست حداکثر تا ساعت 15روز شنبه مورخ 16/09/98 پاکات مربوط به قیمت های پیشنهادی و فیش واریزی تضمین شرکت در مزایده را بصورت حضوری و از طریق نماینده قانونی خود به آدرس: خوزستان، بندرامام خمینی, منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت چهار، پتروشیمی امیرکبیر(سهامی عام)، امورحقوقی و پیمانها تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.

1-فروش محصولات بصورت بسته بندی جامبو بگ و سقف اعلام شده صورت می گیرد، بدیهی است مشتری که بیشترین ضریب(α) نسبت به قیمت پایه محصول EX3 را برای آن ارائه نماید برنده مزایده محسوب می گردد.

2-فرمول قیمت پیشنهادی به ازای هر کیلوگرم و با توجه به فرمول ذیل می باشد:

قیمت کل پیشنهادی= قیمت پایه محصول EX3 در بورس کالا و در هفته صدور پیش فاکتور *α(ضریب پیشنهادی)

3-دارا بودن کدملی برای اشخاص حقیقی و کداقتصادی برای شرکت های حقوقی الزامی می باشد و در سربرگ شرکت حتما قید گردد.

4-در صورت برابر بودن فرمول پیشنهادی بیش از یک برنده, اولویت با تولیدکنندگان دارای پروانه بهره برداری می باشد.

5-پیشنهادات در پاکت در بسته ارائه گردد.

6-قبل از اعلام قیمت پیشنهادی, نماینده شرکت کنندگان باید حتما از محصول PE-Wax موجود در انبار محصول بازدید نمایند، شایان ذکر است در صورت عدم بازدید، در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

7-متقاضی می بایست مبلغ 500،000،000 ریال طی یک فقره فیش بانکی یا ضمانت نامه معتبر بانکی به عنوان تضمین شرکت در مزایده به شماره حساب 6016057000 بانک تجارت به نام شرکت پتروشیمی امیرکبیر واریز و فیش/تضمین مذکور را در پاکات جداگانه تحویل دهد.

8- در صورت برنده شدن در مزایده، فروشنده اقدام به صدور پیش فاکتور جهت خریدار می نماید و چنانچه خریدار طی مدت سه روز کاری پس از صدور پیش حواله جهت تسویه حساب مراجعه ننماید، مبلغ واریزی خریدار جهت تضمین شرکت در مزایده به نفع شرکت پتروشیمی امیرکبیر ضبط خواهد شد.

9- متقاضی می بایست جداگانه در سربرگ شرکت یا نامه شخصی، شماره حساب، نام بانک، نام و کد شعبه خود را جهت عودت مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت کتبی به همراه اسناد مربوطه ارائه نماید.

10-تحویل کالا پس از بازکردن پاکات و واریز وجه و انجام مراحل تایید، نهایتا" ظرف ده روز کاری صورت می پذیرد.

11-حضور نماینده خریدار حین بارگیری الزامی بوده و هیچگونه شکایتی پس از خروج کالا، مسموع نخواهد بود.

12-مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد که در پیش فاکتور صادره قید می گردد.

13-مقادیر موجودی در جدول مزایده به میزان 25% قابل تغییر (کاهش یا افزایش) می باشد.

14-فروشنده در رد یا قبول هریک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.

15-بارگیری محصول درون انبارهای مجتمع پتروشیمی امیرکبیر و قراردادن آن بر روی وسیله حمل، بر عهده فروشنده می باشد.

16-تامین وسیله حمل به عهده و هزینه خریدار می باشد.

17-محل تحویل موضوع مزایده درب انبارهای محصول شرکت پتروشیمی (EX-Work) می باشد و پس از تحویل محصول توسط فروشنده به خریدار، هیچگونه مسئولیتی متوجه فروشنده نمی باشد و کلیه مسئولیت ها و عواقب بعد از آن بر عهده خریدار بوده و محصول، تحویل شده تلقی می گردد.

18-برنده مزایده موظف به معرفی شرکت حمل و نقل مورد انتخاب خود بصورت کتبی به فروشنده می باشد.

19-پس از گشایش پاکات و قرائت پیشنهادات و انجام بررسی های لازم، تضمین برندگان اول و دوم مزایده نگهداری و تضمین شرکت در مزایده نفرات بعدی مسترد خواهد شد.

20-چناچه خریدار نسبت به انتقال کالا در مدت مذکور ذکر شده در بند 10 شرایط مزایده اقدام ننماید به ازای هر روز تاخیر یک درصد مبلغ پیبشنهادی آن آیتم به عنوان هزینه انبارداری از محل مطالبات و یا ضمانت نامه وی نزد فروشنده کسر خواهد شد و در این خصوص خریدار حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

21-برنده مزایده حق انتقال مورد معامله به غیر را ندارد و پتروشیمی امیرکبیر اقلام مورد مزایده را فقط به برنده مزایده تحویل می نماید.

جدول پیشنهاد قیمت

قیمت کل پیشنهادی= قیمت پایه محصول EX3 در بورس کالا و در هفته صدور پیش فاکتور * α (ضریب پیشنهادی)

ضریب پیشنهادی جهت خرید محصول PE-WAX   شرکت پتروشیمی امیرکبیر تا سقف 500،000 کیلوگرم

---------------