آگهی مزایده عمومی

مزایده

شماره 06/98

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیر کبیر در نظر دارد بشکه های ضایعاتی و ضایعات فلزی، پلاستیکی، چوبی و کاغذی خود که طی یکسال تولید می گردد را از طریق برگزاری مزایده عمومی و متعاقباً عقد قرارداد یکساله به فروش برساند.

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد بشکه های ضایعاتی و ضایعات فلزی ، پلاستیکی ، چوبی و کاغذی خود که طی یکسال تولید می گردد را از طریق برگزاری مزایده عمومی و متعاقباً عقد قرارداد یکساله به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 4 ساختمان اداری طبقه دوم دفتر امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

 بدیهی است به پیشنهاد های مبهم، مخدوش ، مشروط ، فاقد سپرده ، بدون امضا و یا سایر پیشنهادهایی که پس از مهلت اعلام شده ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین این شرکت در قبول یا رد هریک از پیشنهاد های دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید مزایده مختار خواهد بود.

 * نوع سپرده و تضمین شرکت در مزایده : به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب بانکی شماره 6016057000 نزد بانک تجارت بنام پتروشیمی امیر کبیر ، به میزان 000/000/280 ریال می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های52174133-061و 52174005-061 تماس حاصل نمایند.

 

 *آخرین مهلت تحویل پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 09/05/1398 می باشد . بدیهی است به پیشنهاداتی که پس از این تاریخ ارسال و یا تسلیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

شرح مختصر اقلام موضوع مزایده :

 

ردیف

شرح اقلام

مقدار تقریبی

1

ضایعات فلزی

300.000 کیلوگرم

2

‌ضایعات پلاستیکی

250.000 کیلوگرم

3

ضایعات چوبی

250.000 کیلوگرم

4

ضایعات کارتن و کاغذ باطله

20.000 کیلوگرم

5

بشکه فلزی 220 لیتری

470 عدد

6

بشکه پلاستیکی 220 لیتری

500 عدد

7

بشکه 1000 لیتری پلاستیکی با حفاظ فلزی

100 عدد

8

بشکه 45 کیلوگرمی پلاستیکی

500 عدد

9

بشکه 25 کیلوگرمی پلاستیکی

3000 عدد

10

بشکه 15 کیلوگرمی پلاستیکی

1000 عدد

1)      ضایعات فلزی به معنی بشکه های فلزی فرسوده و غیر قابل استفاده ، قطعات فلزی از رده خارج شده ، ضایعات آلومینیومی ، قطعات آهنی ضایعاتی ، هوزهای آتش نشانی مستعمل ، انواع صندلی مستعمل و شکسته و هرگونه ضایعاتی از این قبیل به تشخیص کارفرما می باشد .

2)      ضایعات پلاستیکی به معنی پلاستیکهای ضایعاتی بسته بندی ، پالتهای پلاستیکی شکسته و فرسوده ، کیسه و شرینکهای ضایعاتی ، بشکه های پلاستیکی فرسوده و غیر قابل استفاده ، تسمه های پلاستیکی و جامبوهای فرسوده و معیوب و هرگونه ضایعاتی از این قبیل به تشخیص کارفرما می باشد .

3)      ضایعات چوبی به معنی پالتهای چوبی غیر قابل استفاده یا شکسته ، الوار  و تخته داربست های اسقاطی و ضایعاتی ، تخته های حاصل از صندوقهای شکسته و هرگونه ضایعاتی از این قبیل به تشخیص کارفرما می باشد .

4)     نرخهای قراراد هر ماه یکبار به شرح ذیل تعدیل و مبنای محاسبه دوره بعدی قرار خواهد گرفت :

5)     نرخ پیشنهادی آهن آلات ضایعاتی با توجه به تغییرات میانگین نرخ میلگرد ، تیرآهن و نبشی در بازار تهران و اصفهان و یک منبع دیگر منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد یا نرخ اعلامی توسط شرکت صنایع فولاد خوزستان به تشخیص کارفرما نسبت به نرخ اولیه پیشنهادی توسط خریدار تعدیل می گردد.

6)     نرخ ضایعات پلاستیکی نیز بر اساس تغییرات میانگین نرخ پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد یا بورس کالا به تشخیص کارفرما ، نسبت به نرخ اولیه پیشنهادی توسط خریدار تعدیل می گردد .

7)     نرخ ضایعات چوبی و بشکه پلاستیکی ضایعاتی و ضایعات کارتن و کاغذ باطله مشمول تعدیل نخواهد بود .

8)     حجم و مدت قرارداد تا سقف 25 درصد پس از اخذ مجوزهای لازم قابل افزایش می باشد .

9)     خریدار موظف است مبلغ اعلامی از سوی فروشنده به همراه مالیات بر ارزش افزوده (به میزان تناژ و تعدادآماده تحویل ) را در هر مرحله ظرف مدت 72 ساعت به صورت یکجا به حساب شماره 6016057000 بنام شرکت پتروشیمی امیرکبیر نزد بانک تجارت واریز و رسید مربوطه را به فروشنده تحویل نماید.

 

10) محل تحویل اقلام در سطح مجتمع پتروشیمی امیرکبیر واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستا ماهشهر، سایت 4 و هر محل دیگر متعلق به فروشنده خواهد بود و خریدار موظف است که اجناس ضایعات را فقط از محل اعلام شده توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر تخلیه نماید و حق انتخاب اقلام ضایعاتی را ندارد .