آگهی مناقصه عمومی شماره 04/م/99

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شماره 04/م/99

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

آگهی مناقصه عمومی شماره 04/م/99

0 تومان

۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۸:۵۹

۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۸:۵۹

۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۸:۵۹

ریال

داخلی

عادی

۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۸:۵۹

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پروژه های 1 - بازسازی برخی از ابنیه های موجود 2- احداث اتاقهای جدید حراستی در مجاورت دروازه های مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و در قالب دو قرارداد جداگانه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی مایل به شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه ، آگهی تاسیس و تغییرات ،آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده ، لیست نیروی انسانی کلیدی ( اعضاء هئیت مدیره و کارشناسان ) به همراه مدارک تحصیلی آنان ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ،گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت و مجوز فعالیت مرتبط ، رتبه ابنیه و ساختمان( حداقل رتبه مورد نیاز ، 5 ابنیه و ساختمان می باشد ) و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در تهران یا ماهشهر به آدرس هاس ذیلاقدام نمایند.
1- تهران– خیابان سعادت آباد – خیابان نفیسی شرقی- پلاک 21- طبقه دوم
2- ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر –ساختمان اداری – طبقه دوم
بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد.
آخرین مهلت تحویل رزومه ها روز چهارشنبه مورخ 07/08/1399 می باشد. بدیهی است به رزومه های ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه جهت پروژه بازسازی برخی از ابنیه های موجود 1.250.000.000 ریال و جهت پروژه احداث اتاقهای جدید حراستی در مجاورت دروازه های مجتمع 1.400.000.000 ریال می باشدکه می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و پس از انجام ارزیابی و تایید صلاحیت مناقصه گران در هنگام برگزاری مناقصه ارائه گردد.

شرح مختصر پروژه :
1- پروژه بازسازی برخی از ابنیه های موجود
هدف از اجرای این پروژه ، انجام کلیه اقدامات مربوط به نوسازی و اصلاح آبدارخانه ها و سرویس های بهداشتی به شرح مختصر ذکر شده در ذیل در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر ، براساس مشخصات فنی ذکر شده در نقشه ها وشرح کار پروژه وتحویل محل های فوق الذکر پس از تکمیل وآماده بهره برداری بودن به کارفرما می باشد .
1-اصلاح و بازسازی 46 چشمه سرویس بهداشتی و حمام به مساحت تقریبی 220 متر مربع در نقاط مختلف سایت
2-اصلاح و بازسازی 4 عدد آبدارخانه به مساحت تقریبی 50 متر مربع در نقاط مختلف سایت
3-ساخت 2 عدد ساختمان سرویس بهداشتی و آبدارخانه به مساحت تقریبی 40 متر مربع

2- پروژه احداث اتاقهای جدید حراستی در مجاورت دروازه های مجتمع
هدف از اجرای این پروژه ، انجام کلیه اقدامات مربوط به احداث اتاق های جدید حراستی به شرح مختصر ذکر شده در ذیل در مجاورت دروازه های مجتمع پتروشیمی امیرکبیر ، براساس مشخصات فنی ذکر شده در نقشه ها وشرح کار پروژه وتحویل محل های فوق الذکر پس از تکمیل وآماده بهره برداری بودن به کارفرما می باشد .
ساخت پنج دستگاه اتاقک نگهبانی به مساحت حدودی 80 متر مربع شامل کلیه اقدامات ذیربط در بخش های سیویل،معماری و تاسیسات مکانیکی،برقی،ابزار دقیقی و IT

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 87750-021 داخلی 238 تماس حاصل نمایند

آگهی مناقصه عمومی شماره 04/م/99

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شماره 04/م/99

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

جاری

۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۸:۵۹

اطلاعات تکمیلی


۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۸:۵۹

۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۸:۵۹

۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۸:۵۹

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه عمومی شماره 04/م/99

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام پروژه های 1 - بازسازی برخی از ابنیه های موجود 2- احداث اتاقهای جدید حراستی در مجاورت دروازه های مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و در قالب دو قرارداد جداگانه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی مایل به شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه ، آگهی تاسیس و تغییرات ،آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده ، لیست نیروی انسانی کلیدی ( اعضاء هئیت مدیره و کارشناسان ) به همراه مدارک تحصیلی آنان ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ،گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت و مجوز فعالیت مرتبط ، رتبه ابنیه و ساختمان( حداقل رتبه مورد نیاز ، 5 ابنیه و ساختمان می باشد ) و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در تهران یا ماهشهر به آدرس هاس ذیلاقدام نمایند.
1- تهران– خیابان سعادت آباد – خیابان نفیسی شرقی- پلاک 21- طبقه دوم
2- ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر –ساختمان اداری – طبقه دوم
بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد.
آخرین مهلت تحویل رزومه ها روز چهارشنبه مورخ 07/08/1399 می باشد. بدیهی است به رزومه های ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه جهت پروژه بازسازی برخی از ابنیه های موجود 1.250.000.000 ریال و جهت پروژه احداث اتاقهای جدید حراستی در مجاورت دروازه های مجتمع 1.400.000.000 ریال می باشدکه می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و پس از انجام ارزیابی و تایید صلاحیت مناقصه گران در هنگام برگزاری مناقصه ارائه گردد.

شرح مختصر پروژه :
1- پروژه بازسازی برخی از ابنیه های موجود
هدف از اجرای این پروژه ، انجام کلیه اقدامات مربوط به نوسازی و اصلاح آبدارخانه ها و سرویس های بهداشتی به شرح مختصر ذکر شده در ذیل در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر ، براساس مشخصات فنی ذکر شده در نقشه ها وشرح کار پروژه وتحویل محل های فوق الذکر پس از تکمیل وآماده بهره برداری بودن به کارفرما می باشد .
1-اصلاح و بازسازی 46 چشمه سرویس بهداشتی و حمام به مساحت تقریبی 220 متر مربع در نقاط مختلف سایت
2-اصلاح و بازسازی 4 عدد آبدارخانه به مساحت تقریبی 50 متر مربع در نقاط مختلف سایت
3-ساخت 2 عدد ساختمان سرویس بهداشتی و آبدارخانه به مساحت تقریبی 40 متر مربع

2- پروژه احداث اتاقهای جدید حراستی در مجاورت دروازه های مجتمع
هدف از اجرای این پروژه ، انجام کلیه اقدامات مربوط به احداث اتاق های جدید حراستی به شرح مختصر ذکر شده در ذیل در مجاورت دروازه های مجتمع پتروشیمی امیرکبیر ، براساس مشخصات فنی ذکر شده در نقشه ها وشرح کار پروژه وتحویل محل های فوق الذکر پس از تکمیل وآماده بهره برداری بودن به کارفرما می باشد .
ساخت پنج دستگاه اتاقک نگهبانی به مساحت حدودی 80 متر مربع شامل کلیه اقدامات ذیربط در بخش های سیویل،معماری و تاسیسات مکانیکی،برقی،ابزار دقیقی و IT

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 87750-021 داخلی 238 تماس حاصل نمایند
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.