عملیات پرتونگاری صنعتی مجتمع

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شماره AK-BID-P-1402-13

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات پرتونگاری صنعتی مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه عمومی شماره AK-BID-P-1402-13 شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات پرتونگاری صنعتی مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. مبانی ارزیابی کیفی و شرایط حضور در مناقصه به شرح ذیل می باشد: آیتمهای مورد ارزیابی توسط کمیته فنی – بازرگانی این شرکت به شرح ذیل می باشد: 1- میزان حسن شهرت 2- میزان پشتوانه مالی 3-میزان توانایی و کیفیت اجرای کار 4- سوابق همکاری با شرکت های مشابه 5- پروژه های مشابه انجام شده و در دست انجام 7-وضعیت نیروی انسانی متخصص و مرتبط پروژه از نظر تحصیلات و تجربه (اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان فنی و اجرایی) 8- وضعیت مالکیت ماشین آلات ، امکانات و تجهیزات مرتبط به لحاظ استیجاری و یا تملیکی 9- گواهی نامه ایمنی و گواهی نامه تعیین صلاحیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ( در صورت عدم ارایه گواهی نامه ها ، حضور متقاضی در مناقصه منتفی می باشد) لذا از کلیه شرکتهای دارای سوابق مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود نسبت به تحویل مدارکی مبنی بر احراز مبانی ارزیابی فوق از قبیل : 1- اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات، آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده 2- کپی قراردادهای مشابه منعقد شده جاری و خاتمه یافته ( ارائه تصویر قراردادها که حاوی اطلاعات مشخصات کارفرما، موضوع ، مدت و مبلغ قرارداد و محل درج امضاء طرفین است و همچنین ارایه مفاصاحساب های بیمه در خصوص پیمانهای خاتمه یافته الزامی می باشد ) 3- سوابق همکاری با شرکتهای مشابه ( این سوابق می بایست در قالب جدولی با ذکر عنوان دقیق قرارداد ، کارفرما ، مبلغ و مدت پیمان باشد ) 4- لیست نیروی انسانی کلیدی فعلی( اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان کلیدی) به همراه مدارک تحصیلی آنان 5- لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک به همراه مدارک اثبات مالکیت یا استیجاری آنها 6- صورت مالی و گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به دو سال آخر شرکت 7- آخرین برگه تشخیص مالیات عملکرد 8- رضایتنامه از کارفرمایان قبلی با ذکر نام و شماره تماس ناظر پیمان 9- گواهی نامه ایمنی و گواهی نامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر مدارک مثبته ( بنا به تشخیص متقاضی ) را به همراه درخواست شرکت در مناقصه فوق الذکر به دفتر امور حقوقی و قراردادهای این شرکت واقع در یکی از آدرس های ذیل ارسال نمایند : آدرس محل ارسال اسناد ارزیابی : 1- تهران – خیابان سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی - خیابان نفیسی شرقی- پلاک 21- طبقه دوم- امور حقوقی و قراردادها. 2- ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر –ساختمان اداری – طبقه دوم- امور حقوقی و قراردادها. بدیهی است ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد. آخرین مهلت تحویل رزومه : ساعت 14 روز شنبه مورخ 30 / 02 / 1402 می باشد . بدیهی است به اسناد ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرح کلی موضوع مناقصه : • موضوع مناقصه عبارت است از عملیات رادیوگرافی سرجوشهای مربوط به خطوط piping، مخازن و دیگر تجهیزات و همچنین رادیوگرافی قطعات و ... به منظور اطمینان از سلامت آنها و نیز مشخص کردن عیوب احتمالی به میزان تقریبی 6000 اینچ سالیانه. • مدت انجام موضوع مناقصه 12 ماه می باشد. نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز به حساب شرکت پتروشیمی امیرکبیر می باشد ( که پس از ارزیابی رزومه مناقصه گران و تایید صلاحیت شرکتها و به هنگام ارایه قیمت پیشنهادی ) اخذ می گردد. شرایط تحویل اسناد: شایان ذکر است کلیه اسناد و مدارک ارسالی می باید در یک پاکت سر بسته تحویل گردد. بر روی پاکت¬های فوق¬الذکر باید موضوع و شماره مناقصه، نام و نشانی، شماره تماس مناقصه¬گر نوشته شود و در مهلت مقرر تسلیم گردد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 0218424700 داخلی 233 و 298 تماس حاصل نمایند.

عملیات پرتونگاری صنعتی مجتمع

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شماره AK-BID-P-1402-13

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات پرتونگاری صنعتی مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی شماره AK-BID-P-1402-13 شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام عملیات پرتونگاری صنعتی مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. مبانی ارزیابی کیفی و شرایط حضور در مناقصه به شرح ذیل می باشد: آیتمهای مورد ارزیابی توسط کمیته فنی – بازرگانی این شرکت به شرح ذیل می باشد: 1- میزان حسن شهرت 2- میزان پشتوانه مالی 3-میزان توانایی و کیفیت اجرای کار 4- سوابق همکاری با شرکت های مشابه 5- پروژه های مشابه انجام شده و در دست انجام 7-وضعیت نیروی انسانی متخصص و مرتبط پروژه از نظر تحصیلات و تجربه (اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان فنی و اجرایی) 8- وضعیت مالکیت ماشین آلات ، امکانات و تجهیزات مرتبط به لحاظ استیجاری و یا تملیکی 9- گواهی نامه ایمنی و گواهی نامه تعیین صلاحیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ( در صورت عدم ارایه گواهی نامه ها ، حضور متقاضی در مناقصه منتفی می باشد) لذا از کلیه شرکتهای دارای سوابق مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود نسبت به تحویل مدارکی مبنی بر احراز مبانی ارزیابی فوق از قبیل : 1- اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات، آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده 2- کپی قراردادهای مشابه منعقد شده جاری و خاتمه یافته ( ارائه تصویر قراردادها که حاوی اطلاعات مشخصات کارفرما، موضوع ، مدت و مبلغ قرارداد و محل درج امضاء طرفین است و همچنین ارایه مفاصاحساب های بیمه در خصوص پیمانهای خاتمه یافته الزامی می باشد ) 3- سوابق همکاری با شرکتهای مشابه ( این سوابق می بایست در قالب جدولی با ذکر عنوان دقیق قرارداد ، کارفرما ، مبلغ و مدت پیمان باشد ) 4- لیست نیروی انسانی کلیدی فعلی( اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان کلیدی) به همراه مدارک تحصیلی آنان 5- لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک به همراه مدارک اثبات مالکیت یا استیجاری آنها 6- صورت مالی و گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به دو سال آخر شرکت 7- آخرین برگه تشخیص مالیات عملکرد 8- رضایتنامه از کارفرمایان قبلی با ذکر نام و شماره تماس ناظر پیمان 9- گواهی نامه ایمنی و گواهی نامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر مدارک مثبته ( بنا به تشخیص متقاضی ) را به همراه درخواست شرکت در مناقصه فوق الذکر به دفتر امور حقوقی و قراردادهای این شرکت واقع در یکی از آدرس های ذیل ارسال نمایند : آدرس محل ارسال اسناد ارزیابی : 1- تهران – خیابان سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی - خیابان نفیسی شرقی- پلاک 21- طبقه دوم- امور حقوقی و قراردادها. 2- ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر –ساختمان اداری – طبقه دوم- امور حقوقی و قراردادها. بدیهی است ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد. آخرین مهلت تحویل رزومه : ساعت 14 روز شنبه مورخ 30 / 02 / 1402 می باشد . بدیهی است به اسناد ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرح کلی موضوع مناقصه : • موضوع مناقصه عبارت است از عملیات رادیوگرافی سرجوشهای مربوط به خطوط piping، مخازن و دیگر تجهیزات و همچنین رادیوگرافی قطعات و ... به منظور اطمینان از سلامت آنها و نیز مشخص کردن عیوب احتمالی به میزان تقریبی 6000 اینچ سالیانه. • مدت انجام موضوع مناقصه 12 ماه می باشد. نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز به حساب شرکت پتروشیمی امیرکبیر می باشد ( که پس از ارزیابی رزومه مناقصه گران و تایید صلاحیت شرکتها و به هنگام ارایه قیمت پیشنهادی ) اخذ می گردد. شرایط تحویل اسناد: شایان ذکر است کلیه اسناد و مدارک ارسالی می باید در یک پاکت سر بسته تحویل گردد. بر روی پاکت¬های فوق¬الذکر باید موضوع و شماره مناقصه، نام و نشانی، شماره تماس مناقصه¬گر نوشته شود و در مهلت مقرر تسلیم گردد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 0218424700 داخلی 233 و 298 تماس حاصل نمایند.