مزایده 86 تن تیوپ¬های مستعمل و اسقاطی

مزایده

AK-BID-P-1401-67

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری

پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد 86 تن تیوپ¬های مستعمل و اسقاطی خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می¬گردد جهت بازدید ( بازدید صرفا در محل کارخانه یا سایر انبارهای متعلق به این پتروشیمی می¬باشد) و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ،سایت 4 ، ساختمان اداری، طبقه دوم ، دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تجدید آگهی مزایده عمومی شماره AK-BID-P-1401-67 پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد 86 تن تیوپ¬های مستعمل و اسقاطی خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می¬گردد جهت بازدید ( بازدید صرفا در محل کارخانه یا سایر انبارهای متعلق به این پتروشیمی می¬باشد) و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ،سایت 4 ، ساختمان اداری، طبقه دوم ، دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. * تضمین شرکت در مزایده : به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب بانکی شماره 6016057000 نزد بانک تجارت بنام پتروشیمی امیرکبیر، به مبلغ 000/000/500/6 ریال می باشد. * مهلت بازدید : مزایده گران می توانند با هماهنگی امور حقوقی و قراردادها از روز ¬شنبه مورخ 10 /04 /1402 لغایت روز یک شنبه مورخ 18 /04 /1402 از ساعت 9 الی 15 از محل نگهداری موضوع مزایده بازدید نمایند. * تسلیم پیشنهادات: ساعت 15 روز یک¬شنبه مورخ 18 /04 /1402 می باشد. بدیهی است به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پیشنهادهایی که پس از مهلت اعلام شده ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین این شرکت در قبول یا رد هریک از پیشنهادهای دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید مزایده بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود. * محل های تسلیم پیشنهادات: مجتمع شرکت واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 4 ، ساختمان اداری، طبقه دوم، دفتر امور حقوقی و قراردادها متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 06152174965 یا 06152174964تماس حاصل نمایند. * شرح مختصر اقلام مزایده : ردیف شرح اقلام مقدار تقریبی واحد آلیاژ تقریبی سایز وضعیت 1 TUBE CARBON (DIN 1.4852) GRADE:GX40NICRSINB35-26 86,000 کیلوگرم مطابق با جدول ذیل تیوب ها و اتصالات با سایزهای مختلف مستعمل و اسقاطی نسبت از 100(بدون درصد) نام آلیاژ 0.40 Carbon 1.50 Silicon 1.50 Manganese 25 Chromium 35 Nickel 1.50 Niobium Balance Iron آلیاژ تقریبی : * تذکرات مهم : - خریدار موظف است از تاریخ اعلام آمادگی فروشنده به مدت 5 روز کاری نسبت به انتقال ضایعات فوق اقدام نماید. - ترکیب فوق مربوط به تیوب ها و اتصالات کوره های واحد الفین در هنگامی که نو و استفاده نشده بوده اند، می¬باشد و در اثر استفاده در کوره ها مطمئناً این ترکیب تغییر نموده است . - بدلیل شرایط فرآیندی این تیوب ها در جداره داخلی دارای کک و رسوباتی می باشند و با این شرایط بفروش خواهند رسید و مزایده گران می بایست در هنگام ارائه قیمت این موضوع را مدنظر قرار دهند. ضمناً تیوب ها و اتصالات موضوع مزایده نیز با همین شرایط فعلی توزین خواهند گردید . - وزن مندرج در جدول فوق تقریبی می باشد. بدیهی است وزن واقعی در هنگام خروج تیوب ها و اتصالات از سایت و پس از توزین توسط باسکول پتروشیمی امیر کبیر تعیین و ملاک عمل قرار خواهد گرفت و خریدار در صورت کاهش و یا افزایش وزن اقلام موضوع مزایده هیچگونه اعتراض و یا ادعایی نخواهد داشت . - خریدار موظف است مبلغ اعلامی از سوی فروشنده ( به میزان و تعداد آماده تحویل) را به همراه مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله ظرف مدت 72 ساعت به صورت یکجا به حساب شرکت پتروشیمی امیرکبیر واریز و رسید مربوطه را به فروشنده تحویل نماید. - محل تحویل کالا در سطح مجتمع پتروشیمی امیرکبیر و یا انبارهای متعلق به شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان ماهشهر یا انبارهای متعلق به شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می باشد. - خریدار موظف است که کالای ضایعاتی را فقط از محل اعلام شده توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر تخلیه نماید و حق انتخاب کالای ضایعاتی را ندارد. - پرداخت هر گونه کسور و حقوق و عوارض قانونی متعلقه از جمله حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عمل میگردد. - هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

مزایده 86 تن تیوپ¬های مستعمل و اسقاطی

مزایده

AK-BID-P-1401-67

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

گروه بندی کاربر
حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد 86 تن تیوپ¬های مستعمل و اسقاطی خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می¬گردد جهت بازدید ( بازدید صرفا در محل کارخانه یا سایر انبارهای متعلق به این پتروشیمی می¬باشد) و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ،سایت 4 ، ساختمان اداری، طبقه دوم ، دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.

تجدید آگهی مزایده عمومی شماره AK-BID-P-1401-67 پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد 86 تن تیوپ¬های مستعمل و اسقاطی خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می¬گردد جهت بازدید ( بازدید صرفا در محل کارخانه یا سایر انبارهای متعلق به این پتروشیمی می¬باشد) و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ،سایت 4 ، ساختمان اداری، طبقه دوم ، دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. * تضمین شرکت در مزایده : به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب بانکی شماره 6016057000 نزد بانک تجارت بنام پتروشیمی امیرکبیر، به مبلغ 000/000/500/6 ریال می باشد. * مهلت بازدید : مزایده گران می توانند با هماهنگی امور حقوقی و قراردادها از روز ¬شنبه مورخ 10 /04 /1402 لغایت روز یک شنبه مورخ 18 /04 /1402 از ساعت 9 الی 15 از محل نگهداری موضوع مزایده بازدید نمایند. * تسلیم پیشنهادات: ساعت 15 روز یک¬شنبه مورخ 18 /04 /1402 می باشد. بدیهی است به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پیشنهادهایی که پس از مهلت اعلام شده ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین این شرکت در قبول یا رد هریک از پیشنهادهای دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید مزایده بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود. * محل های تسلیم پیشنهادات: مجتمع شرکت واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 4 ، ساختمان اداری، طبقه دوم، دفتر امور حقوقی و قراردادها متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 06152174965 یا 06152174964تماس حاصل نمایند. * شرح مختصر اقلام مزایده : ردیف شرح اقلام مقدار تقریبی واحد آلیاژ تقریبی سایز وضعیت 1 TUBE CARBON (DIN 1.4852) GRADE:GX40NICRSINB35-26 86,000 کیلوگرم مطابق با جدول ذیل تیوب ها و اتصالات با سایزهای مختلف مستعمل و اسقاطی نسبت از 100(بدون درصد) نام آلیاژ 0.40 Carbon 1.50 Silicon 1.50 Manganese 25 Chromium 35 Nickel 1.50 Niobium Balance Iron آلیاژ تقریبی : * تذکرات مهم : - خریدار موظف است از تاریخ اعلام آمادگی فروشنده به مدت 5 روز کاری نسبت به انتقال ضایعات فوق اقدام نماید. - ترکیب فوق مربوط به تیوب ها و اتصالات کوره های واحد الفین در هنگامی که نو و استفاده نشده بوده اند، می¬باشد و در اثر استفاده در کوره ها مطمئناً این ترکیب تغییر نموده است . - بدلیل شرایط فرآیندی این تیوب ها در جداره داخلی دارای کک و رسوباتی می باشند و با این شرایط بفروش خواهند رسید و مزایده گران می بایست در هنگام ارائه قیمت این موضوع را مدنظر قرار دهند. ضمناً تیوب ها و اتصالات موضوع مزایده نیز با همین شرایط فعلی توزین خواهند گردید . - وزن مندرج در جدول فوق تقریبی می باشد. بدیهی است وزن واقعی در هنگام خروج تیوب ها و اتصالات از سایت و پس از توزین توسط باسکول پتروشیمی امیر کبیر تعیین و ملاک عمل قرار خواهد گرفت و خریدار در صورت کاهش و یا افزایش وزن اقلام موضوع مزایده هیچگونه اعتراض و یا ادعایی نخواهد داشت . - خریدار موظف است مبلغ اعلامی از سوی فروشنده ( به میزان و تعداد آماده تحویل) را به همراه مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله ظرف مدت 72 ساعت به صورت یکجا به حساب شرکت پتروشیمی امیرکبیر واریز و رسید مربوطه را به فروشنده تحویل نماید. - محل تحویل کالا در سطح مجتمع پتروشیمی امیرکبیر و یا انبارهای متعلق به شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان ماهشهر یا انبارهای متعلق به شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می باشد. - خریدار موظف است که کالای ضایعاتی را فقط از محل اعلام شده توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر تخلیه نماید و حق انتخاب کالای ضایعاتی را ندارد. - پرداخت هر گونه کسور و حقوق و عوارض قانونی متعلقه از جمله حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عمل میگردد. - هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.