فروش اقلام مازاد، مستعمل و غیر قابل استفاده آزمایشگاه واحد الفین و HDPE

مزایده

AK-T-P-02-05

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مازاد، مستعمل و غیر قابل استفاده آزمایشگاه واحد الفین و HDPE خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده عمومی شماره AK-T-P-02-05 پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مازاد، مستعمل و غیر قابل استفاده آزمایشگاه واحد الفین و HDPE خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می¬گردد جهت بازدید ( بازدید صرفا در محل کارخانه یا سایر انبارهای متعلق به پتروشیمی امیرکبیر می باشد) و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 4، ساختمان اداری، طبقه دوم، دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. * تضمین شرکت در مزایده : به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب بانکی شماره 6016057000 نزد بانک تجارت بنام پتروشیمی امیرکبیر، به مبلغ 000/ 100/ 3 ریال می باشد. * مهلت بازدید : مزایده گران می توانند با هماهنگی امور حقوقی و قراردادها از روز سه ¬شنبه مورخ 6 /04 /1402 لغایت روز شنبه مورخ 17 /04 /1402 از ساعت 9 الی 15 از محل نگهداری موضوع مزایده بازدید نمایند. * تسلیم پیشنهادات: ساعت 15 روز شنبه مورخ 17 /04 /1402 می باشد. بدیهی است به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پیشنهادهایی که پس از مهلت اعلام شده ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین این شرکت در قبول یا رد هریک از پیشنهادهای دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید مزایده بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود. * محل تسلیم پیشنهادات: مجتمع شرکت واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت 4، ساختمان اداری، طبقه دوم ، دفتر امور حقوقی و قراردادها متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 06152174965 یا 06152174964تماس حاصل نمایند. * شرح مختصر اقلام مزایده : اقلام مازاد، مستعمل و غیر قابل استفاده آزمایشگاه واحد الفین و HDPE ردیف نام دستگاه سازنده و مدل 1 اندازه گیری اکسیژن محلول HACH Company 2 اندازه گیری اکسیژن WTW 3 اسپکتروفتومتر HACH 4 اندازه گیری PH 961 Metrohm 5 اندازه گیری PH و یون 781 Metrohm 6 ترازوی آزمایشگاهی BP2100 Sartorius 7 هیتر آزمایشگاهی Thermolyne HPA2240m 8 هیتر آزمایشگاهی Stauart 9 هیتر آزمایشگاهی 10 تصفیه کننده هوا GH939 11 چاپگر HP Laser Jet 1200 Series 12 چاپگر HP Laser Jet 1200 Series 13 چاپگر HP Laser Jet 1200 Series 14 تلفکس Panasonic Kx FM131 15 دستگاه تقطیر Koehler Model 30.18 * تذکرات مهم : - خریدار موظف است از تاریخ اعلام آمادگی فروشنده به مدت 3 روز کاری نسبت به انتقال ضایعات فوق اقدام نماید. - خریدار موظف است مبلغ اعلامی از سوی فروشنده ( به میزان و تعداد آماده تحویل) را به همراه مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله ظرف مدت 72 ساعت به صورت یکجا به حساب شرکت پتروشیمی امیرکبیر واریز و رسید مربوطه را به فروشنده تحویل نماید. - محل تحویل کالا در سطح مجتمع پتروشیمی امیرکبیر و یا انبارهای متعلق به شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان ماهشهر یا انبارهای متعلق به شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی میباشد. - خریدار موظف است که کالای ضایعاتی را فقط از محل اعلام شده توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر تخلیه نماید و حق انتخاب کالای ضایعاتی را ندارد. - پرداخت هر گونه کسور و حقوق و عوارض قانونی متعلقه از جمله حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عمل می¬گردد. - هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده است.

فروش اقلام مازاد، مستعمل و غیر قابل استفاده آزمایشگاه واحد الفین و HDPE

مزایده

AK-T-P-02-05

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مازاد، مستعمل و غیر قابل استفاده آزمایشگاه واحد الفین و HDPE خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.

آگهی مزایده عمومی شماره AK-T-P-02-05 پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مازاد، مستعمل و غیر قابل استفاده آزمایشگاه واحد الفین و HDPE خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می¬گردد جهت بازدید ( بازدید صرفا در محل کارخانه یا سایر انبارهای متعلق به پتروشیمی امیرکبیر می باشد) و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 4، ساختمان اداری، طبقه دوم، دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. * تضمین شرکت در مزایده : به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب بانکی شماره 6016057000 نزد بانک تجارت بنام پتروشیمی امیرکبیر، به مبلغ 000/ 100/ 3 ریال می باشد. * مهلت بازدید : مزایده گران می توانند با هماهنگی امور حقوقی و قراردادها از روز سه ¬شنبه مورخ 6 /04 /1402 لغایت روز شنبه مورخ 17 /04 /1402 از ساعت 9 الی 15 از محل نگهداری موضوع مزایده بازدید نمایند. * تسلیم پیشنهادات: ساعت 15 روز شنبه مورخ 17 /04 /1402 می باشد. بدیهی است به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پیشنهادهایی که پس از مهلت اعلام شده ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین این شرکت در قبول یا رد هریک از پیشنهادهای دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید مزایده بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود. * محل تسلیم پیشنهادات: مجتمع شرکت واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت 4، ساختمان اداری، طبقه دوم ، دفتر امور حقوقی و قراردادها متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 06152174965 یا 06152174964تماس حاصل نمایند. * شرح مختصر اقلام مزایده : اقلام مازاد، مستعمل و غیر قابل استفاده آزمایشگاه واحد الفین و HDPE ردیف نام دستگاه سازنده و مدل 1 اندازه گیری اکسیژن محلول HACH Company 2 اندازه گیری اکسیژن WTW 3 اسپکتروفتومتر HACH 4 اندازه گیری PH 961 Metrohm 5 اندازه گیری PH و یون 781 Metrohm 6 ترازوی آزمایشگاهی BP2100 Sartorius 7 هیتر آزمایشگاهی Thermolyne HPA2240m 8 هیتر آزمایشگاهی Stauart 9 هیتر آزمایشگاهی 10 تصفیه کننده هوا GH939 11 چاپگر HP Laser Jet 1200 Series 12 چاپگر HP Laser Jet 1200 Series 13 چاپگر HP Laser Jet 1200 Series 14 تلفکس Panasonic Kx FM131 15 دستگاه تقطیر Koehler Model 30.18 * تذکرات مهم : - خریدار موظف است از تاریخ اعلام آمادگی فروشنده به مدت 3 روز کاری نسبت به انتقال ضایعات فوق اقدام نماید. - خریدار موظف است مبلغ اعلامی از سوی فروشنده ( به میزان و تعداد آماده تحویل) را به همراه مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله ظرف مدت 72 ساعت به صورت یکجا به حساب شرکت پتروشیمی امیرکبیر واریز و رسید مربوطه را به فروشنده تحویل نماید. - محل تحویل کالا در سطح مجتمع پتروشیمی امیرکبیر و یا انبارهای متعلق به شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان ماهشهر یا انبارهای متعلق به شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی میباشد. - خریدار موظف است که کالای ضایعاتی را فقط از محل اعلام شده توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر تخلیه نماید و حق انتخاب کالای ضایعاتی را ندارد. - پرداخت هر گونه کسور و حقوق و عوارض قانونی متعلقه از جمله حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عمل می¬گردد. - هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده است.