فروش تیپ فلر مستعمل و اسقاطی متعلق به واحد الفین ( به وزن تقریبی 2 تن)

مزایده

AK-T-P-02-03

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد تیپ فلر مستعمل و اسقاطی متعلق به واحد الفین ( به وزن تقریبی 2 تن) خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده عمومی شماره AK-T-P-02-03 شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد تیپ فلر مستعمل و اسقاطی متعلق به واحد الفین ( به وزن تقریبی 2 تن) خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند، لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می¬گردد جهت بازدید ( بازدید صرفا در محل کارخانه یا سایر انبارهای مربوط به پتروشیمی امیرکبیر می¬باشد) و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 4، ساختمان اداری، طبقه دوم، دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. * تضمین شرکت در مزایده : به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب بانکی شماره 6016057000 نزد بانک تجارت بنام پتروشیمی امیرکبیر، به مبلغ 000/ 500 /42 ریال می باشد. * مهلت بازدید : مزایده گران می توانند با هماهنگی امور حقوقی و قراردادها از روز ¬سه شنبه مورخ 6 /4 /1402 لغایت روز شنبه مورخ 17 / 4 /1402 از ساعت 9 الی 15 از محل نگهداری موضوع مزایده بازدید نمایند. * تسلیم پیشنهادات: ساعت 15 روز شنبه مورخ 17 /4 /1402 می باشد. بدیهی است به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پیشنهادهایی که پس از مهلت اعلام شده ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین این شرکت در قبول یا رد هریک از پیشنهادهای دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید مزایده بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود. * محل تسلیم پیشنهادات: مجتمع شرکت واقع در بندر ماهشهر ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ،سایت 4 ، ساختمان اداری ، طبقه ، دفتر امور حقوقی و قراردادها متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 06152174964 یا 061521741965 تماس حاصل نمایند. * شرح مختصر اقلام مزایده : ردیف شرح اقلام مقدار تقریبی واحد وضعیت 1 تیپ فلر 000,2 کیلوگرم مستعمل و اسقاطی * تذکرات مهم : - خریدار موظف است از تاریخ اعلام آمادگی فروشنده به مدت 3 روز کاری نسبت به انتقال ضایعات فوق اقدام نماید. - تیپ فلر مذکور بدلیل دفرمه شدن و عدم تعمیر پذیری، غیر قابل استفاده می باشد. - خریدار موظف است مبلغ اعلامی از سوی فروشنده ( به میزان و تعداد آماده تحویل بنا به تشخیص دستگاه مزایده گزار) را به همراه مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله ظرف مدت 72 ساعت به صورت یکجا به حساب شرکت پتروشیمی امیرکبیر واریز و رسید مربوطه را به فروشنده تحویل نماید. - محل تحویل کالا در سطح مجتمع پتروشیمی امیرکبیر و یا انبارهای متعلق به شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان ماهشهر یا انبارهای متعلق به شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می باشد. - خریدار موظف است که کالای ضایعاتی را فقط از محل اعلام شده توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر تخلیه نماید و حق انتخاب کالای ضایعاتی را ندارد. - پرداخت هر گونه کسور و حقوق و عوارض قانونی متعلقه از جمله حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عمل میگردد. - هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده است.

فروش تیپ فلر مستعمل و اسقاطی متعلق به واحد الفین ( به وزن تقریبی 2 تن)

مزایده

AK-T-P-02-03

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد تیپ فلر مستعمل و اسقاطی متعلق به واحد الفین ( به وزن تقریبی 2 تن) خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند

آگهی مزایده عمومی شماره AK-T-P-02-03 شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد تیپ فلر مستعمل و اسقاطی متعلق به واحد الفین ( به وزن تقریبی 2 تن) خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند، لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می¬گردد جهت بازدید ( بازدید صرفا در محل کارخانه یا سایر انبارهای مربوط به پتروشیمی امیرکبیر می¬باشد) و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 4، ساختمان اداری، طبقه دوم، دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. * تضمین شرکت در مزایده : به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب بانکی شماره 6016057000 نزد بانک تجارت بنام پتروشیمی امیرکبیر، به مبلغ 000/ 500 /42 ریال می باشد. * مهلت بازدید : مزایده گران می توانند با هماهنگی امور حقوقی و قراردادها از روز ¬سه شنبه مورخ 6 /4 /1402 لغایت روز شنبه مورخ 17 / 4 /1402 از ساعت 9 الی 15 از محل نگهداری موضوع مزایده بازدید نمایند. * تسلیم پیشنهادات: ساعت 15 روز شنبه مورخ 17 /4 /1402 می باشد. بدیهی است به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پیشنهادهایی که پس از مهلت اعلام شده ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین این شرکت در قبول یا رد هریک از پیشنهادهای دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید مزایده بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود. * محل تسلیم پیشنهادات: مجتمع شرکت واقع در بندر ماهشهر ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ،سایت 4 ، ساختمان اداری ، طبقه ، دفتر امور حقوقی و قراردادها متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 06152174964 یا 061521741965 تماس حاصل نمایند. * شرح مختصر اقلام مزایده : ردیف شرح اقلام مقدار تقریبی واحد وضعیت 1 تیپ فلر 000,2 کیلوگرم مستعمل و اسقاطی * تذکرات مهم : - خریدار موظف است از تاریخ اعلام آمادگی فروشنده به مدت 3 روز کاری نسبت به انتقال ضایعات فوق اقدام نماید. - تیپ فلر مذکور بدلیل دفرمه شدن و عدم تعمیر پذیری، غیر قابل استفاده می باشد. - خریدار موظف است مبلغ اعلامی از سوی فروشنده ( به میزان و تعداد آماده تحویل بنا به تشخیص دستگاه مزایده گزار) را به همراه مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله ظرف مدت 72 ساعت به صورت یکجا به حساب شرکت پتروشیمی امیرکبیر واریز و رسید مربوطه را به فروشنده تحویل نماید. - محل تحویل کالا در سطح مجتمع پتروشیمی امیرکبیر و یا انبارهای متعلق به شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان ماهشهر یا انبارهای متعلق به شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می باشد. - خریدار موظف است که کالای ضایعاتی را فقط از محل اعلام شده توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر تخلیه نماید و حق انتخاب کالای ضایعاتی را ندارد. - پرداخت هر گونه کسور و حقوق و عوارض قانونی متعلقه از جمله حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عمل میگردد. - هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده است.