انجام تهیه نقشه ساخت و کتابچه فنی تعداد 1000 کد از قطعات یدکی و تجهیزات (بر اساس MESC و Part NO ) مجتمع

مناقصه

شماره AK-BID-P-02-18

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام تهیه نقشه ساخت و کتابچه فنی تعداد 1000 کد از قطعات یدکی و تجهیزات (بر اساس MESC و Part NO ) مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه عمومی شماره AK-BID-P-02-18 شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام تهیه نقشه ساخت و کتابچه فنی تعداد 1000 کد از قطعات یدکی و تجهیزات (بر اساس MESC و Part NO ) مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. مبانی ارزیابی کیفی و شرایط حضور در مناقصه به شرح ذیل می باشد: آیتمهای مورد ارزیابی توسط کمیته فنی – بازرگانی این شرکت به شرح ذیل می باشد: 1- میزان حسن شهرت 2- میزان پشتوانه مالی 3-میزان توانایی و کیفیت اجرای کار 4- سوابق همکاری با شرکت های مشابه 5- پروژه های مشابه انجام شده و در دست انجام 7-وضعیت نیروی انسانی متخصص و مرتبط پروژه از نظر تحصیلات و تجربه (اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان فنی و اجرایی) 8- وضعیت مالکیت ماشین آلات ، امکانات و تجهیزات مرتبط به لحاظ استیجاری و یا تملیکی 9- گواهی نامه ایمنی و گواهی نامه تعیین صلاحیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ( در صورت عدم ارایه گواهی نامه ها، حضور متقاضی در مناقصه منتفی می باشد) لذا از کلیه شرکتهای دارای سوابق مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود نسبت به تحویل مدارکی مبنی بر احراز مبانی ارزیابی فوق از قبیل : 1) اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات، آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده 2) کپی قراردادهای مشابه منعقد شده جاری و خاتمه یافته ( ارائه تصویر قراردادها که حاوی اطلاعات مشخصات کارفرما، موضوع، مدت و مبلغ قرارداد و محل درج امضاء طرفین است و همچنین ارایه مفاصاحساب های بیمه در خصوص پیمانهای خاتمه یافته الزامی می باشد ) 3) سوابق همکاری با شرکتهای مشابه ( این سوابق می بایست در قالب جدولی با ذکر عنوان دقیق قرارداد ، کارفرما ، مبلغ و مدت پیمان باشد ) 4) لیست نیروی انسانی کلیدی فعلی( اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان کلیدی) به همراه مدارک تحصیلی آنان 5) لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک به همراه مدارک اثبات مالکیت یا استیجاری آنها 6) صورت مالی و گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به دو سال آخر شرکت 7) آخرین برگه تشخیص مالیات عملکرد 8) رضایتنامه از کارفرمایان قبلی با ذکر نام و شماره تماس ناظر پیمان 9) گواهی نامه ایمنی و گواهی نامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر مدارک مثبته ( بنا به تشخیص متقاضی ) را به همراه درخواست شرکت در مناقصه فوق الذکر به دفتر امور حقوقی و قراردادهای این شرکت واقع در یکی از آدرس های ذیل ارسال نمایند : آدرس محل ارسال اسناد ارزیابی : 1- تهران – خیابان سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی - خیابان نفیسی شرقی- پلاک 21- طبقه دوم- امور حقوقی و قراردادها. 2- ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر –ساختمان اداری – طبقه دوم- امور حقوقی و قراردادها. بدیهی است ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد. آخرین مهلت تحویل رزومه : ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 21/ 04 / 1402 می باشد . بدیهی است به اسناد ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرح کلی موضوع مناقصه : • موضوع مناقصه عبارت است از تهیه نقشه ساخت و کتابچه فنی تعداد 1000 کد از قطعات یدکی و تجهیزات مجتمع پتروشیمی امیرکبیر (بر اساس MESC و Part NO) شامل : - تهیه نقشه های ساخت دو بعدی، سه بعدی، مدل های سه بعدی قطعات ساده، اسمبلی و انفجاری مشتمل بر کلیه اطلاعات. - تعیین ویژگی های متالوژیکی و مکانیکی. - تعیین پوشش قطعات، ضخامت، روش پوشش دهی و جوشکاری. - ارائه کتابچه فنی قطعات در فرمت مورد تایید دستگاه نظارت. - ارائه مدل های سه بعدی و ابرنقاط قطعاتی که اسکن سه بعدی شده اند. - انجام QC (کنترل ابعادی) بر روی قطعات ساخته شده و ارائه گزارش انطباق یا عدم انطباق با نقشه ساخت یا نمونه موجود. • مدت انجام موضوع مناقصه یک سال شمسی می باشد. نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز به حساب شرکت پتروشیمی امیرکبیر می باشد ( که پس از ارزیابی رزومه مناقصه گران و تایید صلاحیت شرکتها و به هنگام ارایه قیمت پیشنهادی ) اخذ می گردد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 06152174964و 06152174965 تماس حاصل نمایند.

انجام تهیه نقشه ساخت و کتابچه فنی تعداد 1000 کد از قطعات یدکی و تجهیزات (بر اساس MESC و Part NO ) مجتمع

مناقصه

شماره AK-BID-P-02-18

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام تهیه نقشه ساخت و کتابچه فنی تعداد 1000 کد از قطعات یدکی و تجهیزات (بر اساس MESC و Part NO ) مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی شماره AK-BID-P-02-18 شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام تهیه نقشه ساخت و کتابچه فنی تعداد 1000 کد از قطعات یدکی و تجهیزات (بر اساس MESC و Part NO ) مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. مبانی ارزیابی کیفی و شرایط حضور در مناقصه به شرح ذیل می باشد: آیتمهای مورد ارزیابی توسط کمیته فنی – بازرگانی این شرکت به شرح ذیل می باشد: 1- میزان حسن شهرت 2- میزان پشتوانه مالی 3-میزان توانایی و کیفیت اجرای کار 4- سوابق همکاری با شرکت های مشابه 5- پروژه های مشابه انجام شده و در دست انجام 7-وضعیت نیروی انسانی متخصص و مرتبط پروژه از نظر تحصیلات و تجربه (اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان فنی و اجرایی) 8- وضعیت مالکیت ماشین آلات ، امکانات و تجهیزات مرتبط به لحاظ استیجاری و یا تملیکی 9- گواهی نامه ایمنی و گواهی نامه تعیین صلاحیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ( در صورت عدم ارایه گواهی نامه ها، حضور متقاضی در مناقصه منتفی می باشد) لذا از کلیه شرکتهای دارای سوابق مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود نسبت به تحویل مدارکی مبنی بر احراز مبانی ارزیابی فوق از قبیل : 1) اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات، آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده 2) کپی قراردادهای مشابه منعقد شده جاری و خاتمه یافته ( ارائه تصویر قراردادها که حاوی اطلاعات مشخصات کارفرما، موضوع، مدت و مبلغ قرارداد و محل درج امضاء طرفین است و همچنین ارایه مفاصاحساب های بیمه در خصوص پیمانهای خاتمه یافته الزامی می باشد ) 3) سوابق همکاری با شرکتهای مشابه ( این سوابق می بایست در قالب جدولی با ذکر عنوان دقیق قرارداد ، کارفرما ، مبلغ و مدت پیمان باشد ) 4) لیست نیروی انسانی کلیدی فعلی( اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان کلیدی) به همراه مدارک تحصیلی آنان 5) لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک به همراه مدارک اثبات مالکیت یا استیجاری آنها 6) صورت مالی و گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به دو سال آخر شرکت 7) آخرین برگه تشخیص مالیات عملکرد 8) رضایتنامه از کارفرمایان قبلی با ذکر نام و شماره تماس ناظر پیمان 9) گواهی نامه ایمنی و گواهی نامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر مدارک مثبته ( بنا به تشخیص متقاضی ) را به همراه درخواست شرکت در مناقصه فوق الذکر به دفتر امور حقوقی و قراردادهای این شرکت واقع در یکی از آدرس های ذیل ارسال نمایند : آدرس محل ارسال اسناد ارزیابی : 1- تهران – خیابان سعادت آباد – بلوار دریا – خیابان صرافهای جنوبی - خیابان نفیسی شرقی- پلاک 21- طبقه دوم- امور حقوقی و قراردادها. 2- ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر –ساختمان اداری – طبقه دوم- امور حقوقی و قراردادها. بدیهی است ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد. آخرین مهلت تحویل رزومه : ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 21/ 04 / 1402 می باشد . بدیهی است به اسناد ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرح کلی موضوع مناقصه : • موضوع مناقصه عبارت است از تهیه نقشه ساخت و کتابچه فنی تعداد 1000 کد از قطعات یدکی و تجهیزات مجتمع پتروشیمی امیرکبیر (بر اساس MESC و Part NO) شامل : - تهیه نقشه های ساخت دو بعدی، سه بعدی، مدل های سه بعدی قطعات ساده، اسمبلی و انفجاری مشتمل بر کلیه اطلاعات. - تعیین ویژگی های متالوژیکی و مکانیکی. - تعیین پوشش قطعات، ضخامت، روش پوشش دهی و جوشکاری. - ارائه کتابچه فنی قطعات در فرمت مورد تایید دستگاه نظارت. - ارائه مدل های سه بعدی و ابرنقاط قطعاتی که اسکن سه بعدی شده اند. - انجام QC (کنترل ابعادی) بر روی قطعات ساخته شده و ارائه گزارش انطباق یا عدم انطباق با نقشه ساخت یا نمونه موجود. • مدت انجام موضوع مناقصه یک سال شمسی می باشد. نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز به حساب شرکت پتروشیمی امیرکبیر می باشد ( که پس از ارزیابی رزومه مناقصه گران و تایید صلاحیت شرکتها و به هنگام ارایه قیمت پیشنهادی ) اخذ می گردد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 06152174964و 06152174965 تماس حاصل نمایند.