خرید 25 کیلوگرم گریس Molykote1292

مناقصه

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیر کبیر در نظر دارد نسبت به خرید 25 کیلوگرم گریس Molykote1292 جهت روانکاری بیرینگ ها از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید .

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خریدگریس Molykote1292از استعلام APS-0231020 شرکت پتروشیمی امیر کبیر در نظر دارد نسبت به خرید 25 کیلوگرم گریس Molykote1292 جهت روانکاری بیرینگ ها از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید . - اساسنامه شرکت و روزمه کاری الزامی می باشد . از کلیه تامین کنندگان یا تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند دعوت بعمل می آید حداکثر یک هفته از زمان درج آگهی ، نسبت به تحویل پاکت اسناد و سوابق شرکت خود اقدام نمایند . پس از تائید سوابق اصل درخواست به شرکتهای تائید شده ایمیل خواهد شد . بدیهی است بعد از مدت اعلام شده به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد . لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر از ساعت 15 لغایت 16 از روز 4شنبه مورخ 02.04.21 تا 4شنبه مورخ 02.04.28 با شماره تلفن 52175045 – 061 آقای سید نسیم هاشمی تماس حاصل فرمائید .

خرید 25 کیلوگرم گریس Molykote1292

مناقصه

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی امیر کبیر در نظر دارد نسبت به خرید 25 کیلوگرم گریس Molykote1292 جهت روانکاری بیرینگ ها از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید .

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خریدگریس Molykote1292از استعلام APS-0231020 شرکت پتروشیمی امیر کبیر در نظر دارد نسبت به خرید 25 کیلوگرم گریس Molykote1292 جهت روانکاری بیرینگ ها از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای با شرایط ذیل اقدام نماید . - اساسنامه شرکت و روزمه کاری الزامی می باشد . از کلیه تامین کنندگان یا تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند دعوت بعمل می آید حداکثر یک هفته از زمان درج آگهی ، نسبت به تحویل پاکت اسناد و سوابق شرکت خود اقدام نمایند . پس از تائید سوابق اصل درخواست به شرکتهای تائید شده ایمیل خواهد شد . بدیهی است بعد از مدت اعلام شده به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد . لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر از ساعت 15 لغایت 16 از روز 4شنبه مورخ 02.04.21 تا 4شنبه مورخ 02.04.28 با شماره تلفن 52175045 – 061 آقای سید نسیم هاشمی تماس حاصل فرمائید .