اجاره ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام عملیات بسته بندی، بارگیری و انبارداری محصولات تولیدی در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

مناقصه

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

حوزه فعالیت فراخوان

اجاره ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام عملیات بسته بندی، بارگیری و انبارداری محصولات تولیدی در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای اجاره ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام عملیات بسته بندی، بارگیری و انبارداری محصولات تولیدی در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر 1- نام و نشانی مناقصه‌گزار: شرکت پتروشیمی سیمرغ ماهشهر(سهامی خاص) واقع در تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافهای جنوبی، خیابان شهید نفیسی شرقی، پلاک 21 ، طبقه اول 2- موضوع مناقصه: اجاره ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام عملیات بسته بندی، بارگیری و انبارداری محصولات تولیدی در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر 3- زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ درج این آگهی و در ساعات اداری نسبت به دریافت اسناد مناقصه به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافهای جنوبی، خیابان شهید نفیسی شرقی، پلاک 21 ، طبقه اول دفتر مدیریت شرکت پتروشیمی سیمرغ ماهشهر مراجعه نمایند. 4- زمان، مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: متقاضیان می بایست از تاریخ 05/09/1402 حداکثر تا تاریخ 07/09/1402 و در ساعات اداری نسبت به ارسال نامه درخواست اعلام آمادگی خود به همراه مدارک ثبتی شرکت (اساسنامه، آگهی ثبت، آگهی تأسیس، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی،...)، مشخصات ماشین آلات موضوع قرارداد و سایر مستندات درخواست شده در اسناد مناقصه به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافهای جنوبی، خیابان شهید نفیسی شرقی، پلاک 21 ، طبقه اول دفتر مدیریت شرکت اقدام نمایند. 5- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 12،000،000،000 ریال (دوازده میلیارد ریال) است که می بایست به یکی از روش های الف- ضمانتنامه بانکی از یکی از بانکهای معتبر کشور(مدت اعتبار ضمانت نامه ها باید سه ماه پس از تاریخ تسلیم پیشنهاد بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد)، ب- چک رمزدار بانکی در وجه شرکت پتروشیمی سیمرغ ماهشهر(سهامی خاص) یا ج- واریز وجه نقد به شماره حساب 6016076668 نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی امیرکبیر به نام شرکت پتروشیمی سیمرغ ماهشهر(سهامی خاص) ارائه شود. 6- دوره زمانی قرارداد: از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال شمسی برآورد می شود. هرگونه تغییر در زمان قرارداد مطابق موارد مندرج در قرارداد خواهد بود. 7- محل اجرای قرارداد: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مجتمع پتروشیمی امیرکبیر 8- به پیشنهادهای فاقد امضاء، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 9- سایر اطلاعات جزئی در اسناد مناقصه ارائه شده است. • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه است. • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای شرکت پتروشیمی سیمرغ ماهشهر(سهامی خاص) ایجاد نمی نماید. دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات، بدون ذکر دلیل مختار می باشد

اجاره ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام عملیات بسته بندی، بارگیری و انبارداری محصولات تولیدی در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

مناقصه

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

حوزه فعالیت فراخوان

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اجاره ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام عملیات بسته بندی، بارگیری و انبارداری محصولات تولیدی در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای اجاره ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام عملیات بسته بندی، بارگیری و انبارداری محصولات تولیدی در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر 1- نام و نشانی مناقصه‌گزار: شرکت پتروشیمی سیمرغ ماهشهر(سهامی خاص) واقع در تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافهای جنوبی، خیابان شهید نفیسی شرقی، پلاک 21 ، طبقه اول 2- موضوع مناقصه: اجاره ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام عملیات بسته بندی، بارگیری و انبارداری محصولات تولیدی در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر 3- زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ درج این آگهی و در ساعات اداری نسبت به دریافت اسناد مناقصه به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافهای جنوبی، خیابان شهید نفیسی شرقی، پلاک 21 ، طبقه اول دفتر مدیریت شرکت پتروشیمی سیمرغ ماهشهر مراجعه نمایند. 4- زمان، مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: متقاضیان می بایست از تاریخ 05/09/1402 حداکثر تا تاریخ 07/09/1402 و در ساعات اداری نسبت به ارسال نامه درخواست اعلام آمادگی خود به همراه مدارک ثبتی شرکت (اساسنامه، آگهی ثبت، آگهی تأسیس، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی،...)، مشخصات ماشین آلات موضوع قرارداد و سایر مستندات درخواست شده در اسناد مناقصه به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافهای جنوبی، خیابان شهید نفیسی شرقی، پلاک 21 ، طبقه اول دفتر مدیریت شرکت اقدام نمایند. 5- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 12،000،000،000 ریال (دوازده میلیارد ریال) است که می بایست به یکی از روش های الف- ضمانتنامه بانکی از یکی از بانکهای معتبر کشور(مدت اعتبار ضمانت نامه ها باید سه ماه پس از تاریخ تسلیم پیشنهاد بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد)، ب- چک رمزدار بانکی در وجه شرکت پتروشیمی سیمرغ ماهشهر(سهامی خاص) یا ج- واریز وجه نقد به شماره حساب 6016076668 نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی امیرکبیر به نام شرکت پتروشیمی سیمرغ ماهشهر(سهامی خاص) ارائه شود. 6- دوره زمانی قرارداد: از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال شمسی برآورد می شود. هرگونه تغییر در زمان قرارداد مطابق موارد مندرج در قرارداد خواهد بود. 7- محل اجرای قرارداد: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مجتمع پتروشیمی امیرکبیر 8- به پیشنهادهای فاقد امضاء، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 9- سایر اطلاعات جزئی در اسناد مناقصه ارائه شده است. • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه است. • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای شرکت پتروشیمی سیمرغ ماهشهر(سهامی خاص) ایجاد نمی نماید. دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات، بدون ذکر دلیل مختار می باشد