انجام سرویس، نگهداری، تعمیر، تأمین و تعویض قطعات و تجهیزات آسانسور واحدهای HD,LLD,OL و سه دستگاه بالابر رستوران مرکزی مجتمع

مناقصه

AK-BID-P-02-45

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام سرویس، نگهداری، تعمیر، تأمین و تعویض قطعات و تجهیزات آسانسور واحدهای HD,LLD,OL و سه دستگاه بالابر رستوران مرکزی مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط در استان خوزستان واگذار نماید.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه عمومی شماره AK-BID-P-02-45 شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام سرویس، نگهداری، تعمیر، تأمین و تعویض قطعات و تجهیزات آسانسور واحدهای HD,LLD,OL و سه دستگاه بالابر رستوران مرکزی مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط در استان خوزستان واگذار نماید. مبانی ارزیابی کیفی و شرایط حضور در مناقصه به شرح ذیل می باشد: 1- میزان حسن شهرت . 2- میزان پشتوانه مالی . 3-میزان توانایی و کیفیت اجرای کار. 4- سوابق همکاری با شرکت های مشابه. 5- مستندات مربوط به HSE مناقصه گر 6- مستندات مربوط به گواهی صدور حسن انجام کار مربوط به سوابق مشابه. 7- داشتن اساسنامه، شناسه ملی و کد اقتصادی. 8- مستندات مربوط به حسن سوابق و رضایت نامه کارفرمایان قبلی. 9-وضعیت نیروی انسانی متخصص و مرتبط پروژه از نظر تحصیلات و تجربه (اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان فنی و اجرایی) . 10- وضعیت مالکیت ماشین آلات ، امکانات و تجهیزات مرتبط به لحاظ استیجاری یا ملکیتی. 11- گواهی نامه ایمنی و تعیین صلاحیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی. 12- گواهینامه ها و تأیید صلاحیت از اتحادیه صنایع آسانسور و پله برقی و اداره صنایع و معادن. (در صورت عدم ارایه گواهی نامه های مذکور ، حضور متقاضی در مناقصه منتفی می باشد) . لذا از کلیه شرکتهای دارای سوابق مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود نسبت به تحویل مدارکی مبنی بر احراز مبانی ارزیابی فوق از قبیل : 1- اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات، آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده . 2- کپی قراردادهای مشابه منعقد شده جاری و خاتمه یافته ( ارائه تصویر قراردادها که حاوی اطلاعات مشخصات کارفرما، موضوع ، مدت و مبلغ قرارداد و محل درج امضاء طرفین است و همچنین ارایه مفاصاحساب های بیمه در خصوص پیمانهای خاتمه یافته الزامی می باشد ). 3- سوابق همکاری با شرکتهای مشابه ( این سوابق می بایست در قالب جدولی با ذکر عنوان دقیق قرارداد ، کارفرما ، مبلغ و مدت پیمان باشد ). 4- لیست نیروی انسانی کلیدی فعلی( اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان کلیدی) به همراه مدارک تحصیلی آنان . 5- لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک . 6- گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت و گردش حساب شرکت . 7- رضایتنامه از کارفرمایان قبلی با ذکر نام و شماره تماس ناظر پیمان . 8- گواهی نامه ایمنی و گواهی نامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی . و سایر مدارک مثبته (بنا به تشخیص متقاضی) و گواهی نامه های مورد نیاز را به همراه درخواست شرکت در مناقصه فوق الذکر به دفتر امور حقوقی و قراردادهای این شرکت واقع در یکی از آدرس های ذیل ارسال نمایند : آدرس محل ارسال اسناد ارزیابی : ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر –ساختمان اداری – طبقه دوم- امور حقوقی و قراردادها. بدیهی است ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد. آخرین مهلت تحویل رزومه : ساعت 15 روز چهار شنبه مورخ 1 / 09 / 1402 می باشد . بدیهی است به اسناد ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرح کلی موضوع مناقصه : سرویس، نگهداری، تعمیر، تأمین و تعویض قطعات و تجهیزات آسانسور واحدهای HD,LLD,OL و سه دستگاه بالابر رستوران مرکزی مجتمع پتروشیمی امیرکبیر بصورت ماهیانه ( دوازده مرتبه بازدید، سرویس و نگهداشت در سال) به نحوی که آسانسورها و بالابرهای مذکور به نحوی که همواره در سرویس باشند. مدت پیمان یک سال می باشد. سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار، در اسناد مناقصه موجود می باشند. نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز در وجه شرکت پتروشیمی امیرکبیر ( که پس از تایید صلاحیت شرکتها و به هنگام اخذ قیمت پیشنهادی ) اخذ می گردد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 87750-021 داخلی 233 و 298 تماس حاصل نمایند.

انجام سرویس، نگهداری، تعمیر، تأمین و تعویض قطعات و تجهیزات آسانسور واحدهای HD,LLD,OL و سه دستگاه بالابر رستوران مرکزی مجتمع

مناقصه

AK-BID-P-02-45

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام سرویس، نگهداری، تعمیر، تأمین و تعویض قطعات و تجهیزات آسانسور واحدهای HD,LLD,OL و سه دستگاه بالابر رستوران مرکزی مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط در استان خوزستان واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی شماره AK-BID-P-02-45 شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد انجام سرویس، نگهداری، تعمیر، تأمین و تعویض قطعات و تجهیزات آسانسور واحدهای HD,LLD,OL و سه دستگاه بالابر رستوران مرکزی مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط در استان خوزستان واگذار نماید. مبانی ارزیابی کیفی و شرایط حضور در مناقصه به شرح ذیل می باشد: 1- میزان حسن شهرت . 2- میزان پشتوانه مالی . 3-میزان توانایی و کیفیت اجرای کار. 4- سوابق همکاری با شرکت های مشابه. 5- مستندات مربوط به HSE مناقصه گر 6- مستندات مربوط به گواهی صدور حسن انجام کار مربوط به سوابق مشابه. 7- داشتن اساسنامه، شناسه ملی و کد اقتصادی. 8- مستندات مربوط به حسن سوابق و رضایت نامه کارفرمایان قبلی. 9-وضعیت نیروی انسانی متخصص و مرتبط پروژه از نظر تحصیلات و تجربه (اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان فنی و اجرایی) . 10- وضعیت مالکیت ماشین آلات ، امکانات و تجهیزات مرتبط به لحاظ استیجاری یا ملکیتی. 11- گواهی نامه ایمنی و تعیین صلاحیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی. 12- گواهینامه ها و تأیید صلاحیت از اتحادیه صنایع آسانسور و پله برقی و اداره صنایع و معادن. (در صورت عدم ارایه گواهی نامه های مذکور ، حضور متقاضی در مناقصه منتفی می باشد) . لذا از کلیه شرکتهای دارای سوابق مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود نسبت به تحویل مدارکی مبنی بر احراز مبانی ارزیابی فوق از قبیل : 1- اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات، آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده . 2- کپی قراردادهای مشابه منعقد شده جاری و خاتمه یافته ( ارائه تصویر قراردادها که حاوی اطلاعات مشخصات کارفرما، موضوع ، مدت و مبلغ قرارداد و محل درج امضاء طرفین است و همچنین ارایه مفاصاحساب های بیمه در خصوص پیمانهای خاتمه یافته الزامی می باشد ). 3- سوابق همکاری با شرکتهای مشابه ( این سوابق می بایست در قالب جدولی با ذکر عنوان دقیق قرارداد ، کارفرما ، مبلغ و مدت پیمان باشد ). 4- لیست نیروی انسانی کلیدی فعلی( اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان کلیدی) به همراه مدارک تحصیلی آنان . 5- لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک . 6- گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت و گردش حساب شرکت . 7- رضایتنامه از کارفرمایان قبلی با ذکر نام و شماره تماس ناظر پیمان . 8- گواهی نامه ایمنی و گواهی نامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی . و سایر مدارک مثبته (بنا به تشخیص متقاضی) و گواهی نامه های مورد نیاز را به همراه درخواست شرکت در مناقصه فوق الذکر به دفتر امور حقوقی و قراردادهای این شرکت واقع در یکی از آدرس های ذیل ارسال نمایند : آدرس محل ارسال اسناد ارزیابی : ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر –ساختمان اداری – طبقه دوم- امور حقوقی و قراردادها. بدیهی است ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد. آخرین مهلت تحویل رزومه : ساعت 15 روز چهار شنبه مورخ 1 / 09 / 1402 می باشد . بدیهی است به اسناد ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرح کلی موضوع مناقصه : سرویس، نگهداری، تعمیر، تأمین و تعویض قطعات و تجهیزات آسانسور واحدهای HD,LLD,OL و سه دستگاه بالابر رستوران مرکزی مجتمع پتروشیمی امیرکبیر بصورت ماهیانه ( دوازده مرتبه بازدید، سرویس و نگهداشت در سال) به نحوی که آسانسورها و بالابرهای مذکور به نحوی که همواره در سرویس باشند. مدت پیمان یک سال می باشد. سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار، در اسناد مناقصه موجود می باشند. نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز در وجه شرکت پتروشیمی امیرکبیر ( که پس از تایید صلاحیت شرکتها و به هنگام اخذ قیمت پیشنهادی ) اخذ می گردد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 87750-021 داخلی 233 و 298 تماس حاصل نمایند.