احداث قسمتی از فرهنگسرا و باغ موزه محیط زیست شهرستان بندرماهشهر

مناقصه

شماره 10/م/1400

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

آگهی مناقصه عمومی - شماره 10/م/1400

0 تومان

۱۳ تیر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

 
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد احداث قسمتی از فرهنگسرا و باغ موزه محیط زیست شهرستان ماهشهر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 

لذا بدین وسیله از شرکت های پیمانکار مجرب و دارای سابقه اجرائی و عملیاتی که تمایل به شرکت در مناقصه فوق دارند، دعوت  می شود حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ نشر آگهی نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات ،آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده، لیست نیروی انسانی کلیدی( اعضاء هیات مدیره و کارشناسان کلیدی ) ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک، گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت و مجوز فعالیت مرتبط و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در خوزستان – بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر –ساختمان اداری – طبقه دوم و یا به دفتر مرکزی این شرکت به نشانی تهران –سعادت آباد – بلواردریا – صرافهای جنوبی– خیابان 23 (نفیسی شرقی) – پلاک 21 – طبقه دوم ارسال نمایند.
بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچ گونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 2/000/000/000 ریال می باشد که پس از تائید صلاحیت شرکتها و در هنگام اخذ قیمت می بایست ارایه گردد.
آخرین مهلت تحویل رزومه ها روز سه شنبه مورخ 1400/04/21 می باشد . بدیهی است کارفرما مخیر است به رزومه های ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر ندهد.
 
شرح کلی پروژه به شرح ذیل است: 
اقدامات مرتبط با تکمیل دیوارهای تیپ2 (ضلع شمال و غرب) بصورت کامل و بخشی از دیوارهای تیپ1 (ضلع جنوب و شرق) ، خاکبرداری، زیر سازی و اجرای آسفالت از محوطه پارکینگ و انجام کلیه عملیات مربوط به تاسیسات برقی و مکانیکی از محوطه یک هکتاری موجود.
 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02184247000 داخلی 274 و233  تماس حاصل نمایند. 
 

 

عنوان اندازه (KB)
احداث قسمتی از فرهنگسرا و باغ موزه محیط زیست شهرستان ماهشهر را از طریق مناقصه عمومی 111.19 7efb05c7-c6bc-4ad2-9f80-718dc671d0c7.pdf

احداث قسمتی از فرهنگسرا و باغ موزه محیط زیست شهرستان بندرماهشهر

مناقصه

شماره 10/م/1400

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

جاری

اطلاعات تکمیلی


۱۳ تیر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه عمومی - شماره 10/م/1400

 
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد احداث قسمتی از فرهنگسرا و باغ موزه محیط زیست شهرستان ماهشهر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 

لذا بدین وسیله از شرکت های پیمانکار مجرب و دارای سابقه اجرائی و عملیاتی که تمایل به شرکت در مناقصه فوق دارند، دعوت  می شود حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ نشر آگهی نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات ،آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده، لیست نیروی انسانی کلیدی( اعضاء هیات مدیره و کارشناسان کلیدی ) ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک، گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت و مجوز فعالیت مرتبط و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در خوزستان – بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر –ساختمان اداری – طبقه دوم و یا به دفتر مرکزی این شرکت به نشانی تهران –سعادت آباد – بلواردریا – صرافهای جنوبی– خیابان 23 (نفیسی شرقی) – پلاک 21 – طبقه دوم ارسال نمایند.
بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچ گونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 2/000/000/000 ریال می باشد که پس از تائید صلاحیت شرکتها و در هنگام اخذ قیمت می بایست ارایه گردد.
آخرین مهلت تحویل رزومه ها روز سه شنبه مورخ 1400/04/21 می باشد . بدیهی است کارفرما مخیر است به رزومه های ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر ندهد.
 
شرح کلی پروژه به شرح ذیل است: 
اقدامات مرتبط با تکمیل دیوارهای تیپ2 (ضلع شمال و غرب) بصورت کامل و بخشی از دیوارهای تیپ1 (ضلع جنوب و شرق) ، خاکبرداری، زیر سازی و اجرای آسفالت از محوطه پارکینگ و انجام کلیه عملیات مربوط به تاسیسات برقی و مکانیکی از محوطه یک هکتاری موجود.
 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02184247000 داخلی 274 و233  تماس حاصل نمایند. 
 

 

اطلاعات پیوست
عنوان اندازه (KB)
احداث قسمتی از فرهنگسرا و باغ موزه محیط زیست شهرستان ماهشهر را از طریق مناقصه عمومی 111.19 7efb05c7-c6bc-4ad2-9f80-718dc671d0c7.pdf