پروژه انجام طراحی، تهیه، حمل، نصب و راه اندازی Gas Detection System جدید جهت واحدهای کولینگ پلی الفین و الفین

مناقصه

AK-BID-G-1400-22

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

آگهی مناقصه عمومی - شماره AK-BID-G-1400-22

0 تومان

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد پروژه انجام طراحی، تهیه، حمل، نصب و راه اندازی Gas Detection System جدید جهت واحدهای کولینگ پلی الفین و الفین مجتمع پتروشیمی امیرکبیر. مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به مشاور واجد شرایط واگذار نماید.
 
شرایط حضور در مناقصه به شرح ذیل می باشد:
لذا از کلیه شرکتهای حقوقی دارای سوابق مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات، آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده 5 سال اخیر( ارائه تصوبر قراردادها و مفاصاحاب های بیمه الزامی می باشد) ،سابقه  لیست نیروی انسانی کلیدی فعلی( اعضاء هئیت مدیره و کارشناسان کلیدی ) به همراه مدارک تحصیلی آنان ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ، گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت، رضایتنامه از کارفرمایان قبلی با ذکر نام و شماره تماس ناظر پروژه و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند . 

 

 

عنوان اندازه (KB)
پروژه انجام طراحی، تهیه، حمل، نصب و راه اندازی Gas Detection System جدید جهت واحدهای کولینگ پلی الفین و الفین 182.69 aa72116d-553f-4cc4-9396-175444cf18a6.pdf

پروژه انجام طراحی، تهیه، حمل، نصب و راه اندازی Gas Detection System جدید جهت واحدهای کولینگ پلی الفین و الفین

مناقصه

AK-BID-G-1400-22

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

جاری

اطلاعات تکمیلی


روزنامه دنیای اقتصاد

۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مناقصه عمومی - شماره AK-BID-G-1400-22

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد پروژه انجام طراحی، تهیه، حمل، نصب و راه اندازی Gas Detection System جدید جهت واحدهای کولینگ پلی الفین و الفین مجتمع پتروشیمی امیرکبیر. مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به مشاور واجد شرایط واگذار نماید.
 
شرایط حضور در مناقصه به شرح ذیل می باشد:
لذا از کلیه شرکتهای حقوقی دارای سوابق مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات، آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده 5 سال اخیر( ارائه تصوبر قراردادها و مفاصاحاب های بیمه الزامی می باشد) ،سابقه  لیست نیروی انسانی کلیدی فعلی( اعضاء هئیت مدیره و کارشناسان کلیدی ) به همراه مدارک تحصیلی آنان ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ، گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت، رضایتنامه از کارفرمایان قبلی با ذکر نام و شماره تماس ناظر پروژه و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند . 

 

 

اطلاعات پیوست
عنوان اندازه (KB)
پروژه انجام طراحی، تهیه، حمل، نصب و راه اندازی Gas Detection System جدید جهت واحدهای کولینگ پلی الفین و الفین 182.69 aa72116d-553f-4cc4-9396-175444cf18a6.pdf