پروژه احداث ساختمان نقلیه و پارکینگ عمومی

مناقصه

شماره AK-BID-G-1400-24

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

آگهی مناقصه عمومی - شماره AK-BID-G-1400-24

0 ریال

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد پروژه احداث ساختمان  نقلیه و پارکینگ عمومی مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 
شرایط حضور در مناقصه به شرح ذیل می باشد:
لذا از کلیه شرکتهای حقوقی دارای سوابق مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات، آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده 5 سال اخیر( ارائه تصوبر قراردادها و مفاصاحاب های بیمه الزامی می باشد) ،سابقه  لیست نیروی انسانی کلیدی فعلی( اعضاء هئیت مدیره و کارشناسان کلیدی ) به همراه مدارک تحصیلی آنان ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ، گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت، رضایتنامه از کارفرمایان قبلی با ذکر نام و شماره تماس ناظر پروژه و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند :
 

عنوان اندازه (KB)
پروژه احداث ساختمان نقلیه و پارکینگ عمومی 183.16 a544c6f3-6ce1-4646-8d82-6f9107421f22.pdf