420 عدد بشکه خالی فلزی 220 لیتری کاتالیست

مزایده

AK-BID-G-1400-29

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

آگهی مزایده عمومی - شماره AK-BID-G-1400-29

0 ریال

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۴ مهر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر 420 عدد بشکه خالی فلزی 220 لیتری کاتالیست استفاده شده خود از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد ظرف مدت 6 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول (14/07/1400) جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 4 – ساختمان اداری – طبقه دوم – دفتر امور قراردادها، یا دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - سعادت آباد - بلوار دریا - خیابان صرافهای جنوبی- خیابان نفیسی (بیست و سوم) شرقی - پلاک21 – طبقه دوم – دفتر امور قراردادها مراجعه نمایند. 

عنوان اندازه (KB)
آگهی مزایده عمومی شماره AK-BID-G-1400-29 182.54 b7b6386b-04f2-4b19-900e-a15ba1274fe2.pdf