پروژه انجام طراحی و انتخاب بهینه، تهیه، خرید و ساخت، حمل و نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه بالابر به ظرفیت حداقل 4 تن

مزایده

AK-BID-G-1400-45

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شماره AK-BID-G-1400-45

0 ریال

۲۳ بهمن ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد پروژه انجام طراحی و انتخاب بهینه، تهیه، خرید و ساخت، حمل و نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه بالابر به ظرفیت حداقل 4 تن مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان اندازه (KB)
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره AK-BID-G-1400-45 63.71 c48b9794-d851-4234-afac-e18ba931dbaf.pdf