آگهی مناقصه عمومی

مناقصه

شماره 11/م/98

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محمولات هوایی ، زمینی و دریایی مجتمع خود از گمرکات تهران ، کرج ، بندرعباس ، بندرامام خمینی و مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و عقد قرارداد یکساله به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محمولات هوایی ، زمینی و دریایی مجتمع خود از گمرکات تهران ، کرج ، بندرعباس ، بندرامام خمینی و مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و عقد قرارداد یکساله به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی متمایل به شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه ، آگهی تاسیس و تغییرات ،آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده ، لیست نیروی انسانی کلیدی( اعضاء هئیت مدیره و کارشناسان ) به همراه مدارک تحصیلی آنان ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ،گزارش حسابرسی تایید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر شرکت و مجوز فعالیت مرتبط و غیره را به همراه درخواست کتبی شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در تهران یا ماهشهر به آدرس هاس ذیل اقدام نمایند :

1-    تهرانسعادت آباد بلوار دریا خیابان صرافهای جنوبی - خیابان نفیسی شرقی(23) - پلاک 21- طبقه دوم .

2-    ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت4 - شرکت پتروشیمی امیرکبیر ساختمان اداری طبقه دوم.

بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد.

آخرین مهلت تحویل رزومه ها روز دوشنبه مورخ  28/05/98 می باشد . بدیهی است به رزومه های ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرح کلی انجام کار :

ترخیص و ترانزیت محمولات هوایی ، زمینی و دریایی رسیده به گمرکات تهران ( مهرآباد و امام (ره) )  ، تهران و کرج ( غرب ، شهریار و پیام ) و بندرعباس و مناطق آزاد تجاری و سایرگمرکات از مبادی اروپا وآسیا و ارسال کالای ترانزیتی و ورود قطعی به سایت عملیاتی این شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام (ره) و عودت ظروف مربوط به کالاها اعم از کانتینر ، سیلندر و ایزوتانک و غیره.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 87750-021 داخلی 234 تماس حاصل نمایند.