اقلام مستعمل اداری و ساختمانی دفتر مرکزی (واقع در تهران)

مزایده

شماره:AK-BID_G-۱۴۰۱_۰۶

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

0 ریال

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۷:۱۷

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۷:۱۷

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۷:۱۷

ریال

داخلی

عادی

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
تهران - سعادت آباد - بلوار دریا - خیابان صرافهای جنوبی خیابان نفیسی (23)شرقی -پلاک 21 طبقه دوم دفتر امور حقوقی و قراردادها

آگهی مزایده عمومی AK شماره -BID-G-1401-06  
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد اقلام مستعمل اداری و ساختمانی دفتر مرکزی (واقع در تهران) خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد  روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به محل دفتر مرکزی 9 ظرف مدت – 21 ) شرقی - پلاک 23( شرکت واقع در تهران - سعادت آباد - بلوار دریا - خیابان صرافهای جنوبی- خیابان نفیسی  دفتر امور حقوقی و  قراردادها مراجعه نمایند. – طبقه دوم به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب بانکی شماره  ، * نوع سپرده و تضمین شرکت در مزایده  نزد بانک تجارت بنام پتروشیمی امیر کبیر، به مبلغ سی میلیون ریال می باشد. 6016057000  تماس حاصل نمایند. 238و 298  داخلی 02184247000 متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 140 /02/27 *آخرین مهلت تحویل پیشنهادات روز سه شنبه مورخ  می باشد. بدیهی است به پیشنهادهای مبهم، 1 مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پیشنهادهایی که پس از مهلت اعلام شده ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین این شرکت در قبول یا رد هر یک از پیشنهاد های دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید مزایده بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود. شرح مختصر اقلام موضوع مزایده :   ) : لیست اقلام مستعمل و اسقاطی ساختمانی و اداری 1 (پیوست شماره 
تذکرات مهم : - تعداد/وزن مندرج در جدول فوق تقریبی می باشد. بدیهی است تعداد/وزن واقعی در هنگام خروج اقلام از محل نگهداری و پس از شمارش توسط حراست پتروشیمی امیر کبیر و یا توزین خودرو حمل اقلام مزایده بصورت پر و خالی بوسیله باسکول تعیین و ملاک عمل قرار خواهد گرفت و خریدار در صورت کاهش و یا افزایش تعداد/وزن اقلام موضوع مزایده هیچگونه اعتراض و یا ادعایی نخواهد داشت. - منتخب مزایده جهت حمل اقلامی که واحد اندازگیری آن کیلوگرم می باشد می بایست خودرو حمل را بصورت خالی در محل باسکول اعلام شده توسط مزایده گزار توزین و به همراه قبض باسکول جهت انتقال اقلام مزایده به محل مزایده گزار مراجعه نماید و پس از بارگیری اقلام مذکور به همراه نماینده مزایده گزار جهت توزین خودرو پر به محل باسکول مراجعه نماید. قابل ذکر است هزینه های مترتب جهت توزین اقلام مزایده بعهده خریدار می باشد.  و هر محل دیگر متعلق به 17 کوچه دوم- پلاک – فلامک شمالی – شهرک غرب – - محل تحویل اقلام واقع در تهران فروشنده خواهد بود و خریدار موظف است که اقلام موضوع مزایده را فقط از محل اعلام شده توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر تحویل نماید و حق جداسازی و انتخاب اقلام موضوع مزایده را ندارد.   

عنوان اندازه (KB)
اقلام مستعمل اداری و ساختمانی دفتر مرکزی (واقع در تهران) 265.72 7ad82211-366b-4b13-a232-c585c734cd40.pdf