پروژه خدمات تهیه، تأمین، طبخ و توزیع غذای کارکنان مجتمع

مناقصه

AK-BID-P-1401-13

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
1- ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 4 - پتروشیمی امیرکبیر - ساختمان اداری - طبقه دوم - امور حقوقی و قراردادها. 2- تهران - سعادت آباد - بلوار دریا - خیابان صرافهای جنوبی - خیابان نفیسی شرقی - پلاک 21 - طبقه دوم - امور حقوقی و قراردادها

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره AK-BID-P-1401-13

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد پروژه خدمات تهیه، تأمین، طبخ و توزیع غذای کارکنان مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مبانی ارزیابی کیفی و شرایط حضور در مناقصه :

آیتم های مورد ارزیابی توسط کمیته فنی بازرگانی این شرکت به شرح ذیل می باشد:

1- لیست قراردادهای مشابه با شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی با قید تعداد پرس غذای روزانه و مبلغ قرارداد .

2- گواهی حسن انجام کار، صادره از سوی کارفرمایان قبلی با قید شماره تماس دستگاه های ناظر پیمان ها.

3- میزان حسن شهرت.

4- میزان پشتوانه مالی.

5- مفاصا حساب بیمه مربوط به قراردادهای قبلی.

6- مدارک و مستندات مربوط به تجهیزات، بهداشت و محیط.

7- وضعیت نیروی انسانی متخصص و مرتبط با پروژه از نظر تجربه و سوابق کاری.

لذا از کلیه مناقصه گران دارای سوابق مشابه که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی نوبت اول نسبت به تحویل مدارک ارزیابی فوق و مدارکی از قبیل اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات، آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، گواهینامه های مرتبط و غیره به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و قراردادهای این شرکت واقع در یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند.

آدرس محل ارسال اسناد ارزیابی:

1-      ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت 4 - پتروشیمی امیرکبیر - ساختمان اداری - طبقه دوم - امور حقوقی و قراردادها.

2-      تهران - سعادت آباد - بلوار دریا - خیابان صرافهای جنوبی - خیابان نفیسی شرقی - پلاک 21 - طبقه دوم - امور حقوقی و قراردادها.

بدیهی است ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چهارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از مناقصه گران واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد.

آخرین مهلت تحویل مدارک و سوابق ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 می باشد. بدیهی است به اسناد ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرح کلی پروژه:

تهیه، تأمین، حمل مواد اولیه، طبخ و توزیع (سرو) غذای گرم کارکنان به تعداد 2800 پرس در شبانه روز که شامل 1900 پرس ناهار، 450 پرس شام و 450 پرس نیمه شب می باشد.(ارقام حدودی می باشند)

مدت انجام پروژه:

12 ماه شمسی.

نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل 15/885/000/000 ریال (یک میلیارد و پانصد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد هزار تومان)، بصورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی امیرکبیر.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 87750-021 داخلی 233 و 298 تماس حاصل نمایند.