تجدید مزایده فروش پشم سنگ صادراتی

مزایده

AK-BID-P-1401-8

پتروشیمی امیرکبیر / پتروشیمی امیرکبیر

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تجدید آگهی مزایده عمومی

شماره AK-BID-P-1401-8

پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد  حدود 50 تن پشم سنگ های ضایعاتی حاصل از تعویض پشم سنگ های خطوط لوله و مخازن گرم و سرد مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط ( دارای پروانه بهره برداری و عضو در سامانه پسماند کشور ) دعوت میگردد جهت بازدید ( بازدید صرفا در محل کارخانه می باشد ) و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 4 - ساختمان اداری طبقه دوم دفتر امورحقوقی و قراردادها، یا دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران سعادت آباد بلوار دریا خیابان صرافهای جنوبی خیابان نفیسی(23) شرقی پلاک 21 طبقه دوم دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.

* تضمین شرکت در مزایده : به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب بانکی شماره 6016057000 نزد بانک تجارت بنام پتروشیمی امیرکبیر، به مبلغ ده میلیون ریال می باشد.

* آخرین مهلت  بازدید و تحویل پیشنهادات :  ساعت 12 روز شنبه  مورخ  4/ 4/ 1401می باشد. بدیهی است به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پیشنهاد هایی که پس از مهلت اعلام شده ارایه گردد ترتیب اثر نخواهد شد. همچنین این شرکت در قبول یا رد هریک از پیشنهادهای دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید مزایده بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود.

* محل های تحویل پیشنهادات:

1-      مجتمع شرکت واقع در بندر ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 4 - ساختمان اداری طبقه دوم دفتر امور حقوقی و قراردادها

2-      دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران سعادت آباد بلوار دریا خیابان صرافهای جنوبی خیابان نفیسی(23) شرقی پلاک 21 طبقه دوم دفتر امور حقوقی و قراردادها

 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 06152174005 یا 02184247000 داخلی 241 و 298 تماس حاصل نمایند.

 

تذکرات مهم :

-         خریدار موظف است از تاریخ اعلام آمادگی فروشنده به مدت 2 روز کاری نسبت به انتقال ضایعات فوق اقدام نماید.

-         خریدار موظف است مبلغ اعلامی از سوی فروشنده ( به میزان و تعداد آماده تحویل) را به همراه مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله ظرف مدت 72 ساعت به صورت یکجا به حساب شرکت پتروشیمی امیرکبیر واریز و رسید مربوطه را به فروشنده تحویل نماید.

-         محل تحویل کالا در سطح مجتمع پتروشیمی امیرکبیر و یا انبارهای متعلق به شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان ماهشهر می باشد.

-         خریدار موظف است که کالای ضایعاتی را فقط از محل اعلام شده توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر تخلیه نماید و حق انتخاب کالای ضایعاتی را ندارد.

-         پرداخت هر گونه کسور و حقوق و عوارض قانونی متعلقه از جمله حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عمل  می گردد.

-         ارائه مجوز بروز سازمان حفاظت محیط زیست جهت انتقال پشم سنگهای موضوع مزایده الزامی است. خریدار می بایست در سامانه مدیریت پسماند کشور عضو باشد و پتروشیمی امیرکبیر توانایی ثبت درخواست برای شرکت خریدار در سامانه مذکور را دارا باشد. لذا پروانه بهره برداری خریدار نباید در زمان انجام معامله موضوع مزایده ،  معلق باشد و یا خرید اقلام مزایده از سقف مجاز احجام مندرج در پروانه بهره برداری آن شرکت بیشتر باشد. در غیر این صورت خریدار مسول عدم انجام معامله محسوب و پتروشیمی امیرکبیر جهت جبران اضرار وارده به خویش اقدام مقتضی را معمول می دارد.

تجدید مزایده فروش پشم سنگ صادراتی

مزایده

AK-BID-P-1401-8

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

تجدید آگهی مزایده عمومی

شماره AK-BID-P-1401-8

پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد  حدود 50 تن پشم سنگ های ضایعاتی حاصل از تعویض پشم سنگ های خطوط لوله و مخازن گرم و سرد مجتمع خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط ( دارای پروانه بهره برداری و عضو در سامانه پسماند کشور ) دعوت میگردد جهت بازدید ( بازدید صرفا در محل کارخانه می باشد ) و دریافت اسناد مزایده به محل کارخانه این شرکت واقع در بندر ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 4 - ساختمان اداری طبقه دوم دفتر امورحقوقی و قراردادها، یا دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران سعادت آباد بلوار دریا خیابان صرافهای جنوبی خیابان نفیسی(23) شرقی پلاک 21 طبقه دوم دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.

* تضمین شرکت در مزایده : به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب بانکی شماره 6016057000 نزد بانک تجارت بنام پتروشیمی امیرکبیر، به مبلغ ده میلیون ریال می باشد.

* آخرین مهلت  بازدید و تحویل پیشنهادات :  ساعت 12 روز شنبه  مورخ  4/ 4/ 1401می باشد. بدیهی است به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پیشنهاد هایی که پس از مهلت اعلام شده ارایه گردد ترتیب اثر نخواهد شد. همچنین این شرکت در قبول یا رد هریک از پیشنهادهای دریافتی و همچنین ابطال یا تجدید مزایده بدون ذکر دلیل مختار خواهد بود.

* محل های تحویل پیشنهادات:

1-      مجتمع شرکت واقع در بندر ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 4 - ساختمان اداری طبقه دوم دفتر امور حقوقی و قراردادها

2-      دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران سعادت آباد بلوار دریا خیابان صرافهای جنوبی خیابان نفیسی(23) شرقی پلاک 21 طبقه دوم دفتر امور حقوقی و قراردادها

 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 06152174005 یا 02184247000 داخلی 241 و 298 تماس حاصل نمایند.

 

تذکرات مهم :

-         خریدار موظف است از تاریخ اعلام آمادگی فروشنده به مدت 2 روز کاری نسبت به انتقال ضایعات فوق اقدام نماید.

-         خریدار موظف است مبلغ اعلامی از سوی فروشنده ( به میزان و تعداد آماده تحویل) را به همراه مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله ظرف مدت 72 ساعت به صورت یکجا به حساب شرکت پتروشیمی امیرکبیر واریز و رسید مربوطه را به فروشنده تحویل نماید.

-         محل تحویل کالا در سطح مجتمع پتروشیمی امیرکبیر و یا انبارهای متعلق به شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان ماهشهر می باشد.

-         خریدار موظف است که کالای ضایعاتی را فقط از محل اعلام شده توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر تخلیه نماید و حق انتخاب کالای ضایعاتی را ندارد.

-         پرداخت هر گونه کسور و حقوق و عوارض قانونی متعلقه از جمله حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عمل  می گردد.

-         ارائه مجوز بروز سازمان حفاظت محیط زیست جهت انتقال پشم سنگهای موضوع مزایده الزامی است. خریدار می بایست در سامانه مدیریت پسماند کشور عضو باشد و پتروشیمی امیرکبیر توانایی ثبت درخواست برای شرکت خریدار در سامانه مذکور را دارا باشد. لذا پروانه بهره برداری خریدار نباید در زمان انجام معامله موضوع مزایده ،  معلق باشد و یا خرید اقلام مزایده از سقف مجاز احجام مندرج در پروانه بهره برداری آن شرکت بیشتر باشد. در غیر این صورت خریدار مسول عدم انجام معامله محسوب و پتروشیمی امیرکبیر جهت جبران اضرار وارده به خویش اقدام مقتضی را معمول می دارد.